4e jaargang nummer 5

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

cover nr.5.jpg (71294 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
juni 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Gemotiveerd afwijken van Ladder van Lansink
De voorkeursvolgorde voor de verwijdering van afval, beter bekend als de Ladder van Lansink, staat onder druk. Het Ministerie van VROM wordt regelmatig benaderd door het bedrijfsleven omdat het niet meer met de Ladder uit de voeten kan. Reden waarom een projectgroep van VROM zich erover heeft gebogen. Ze kwam tot de conclusie dat bij twijfel aan de juistheid van de Ladder van Lansink gekozen kan worden voor een integrale milieu-analyse van alternatieven. Daarmee hoeft de aanpak echter niet ingewikkelder te worden. In veel gevallen namelijk kan worden volstaan met toetsing aan drie dominante milieuthema's: broeikaseffect, te storten afval en verspreiding van gevaarlijke stoffen. Projectgroepleden Ilse Maas en Pieter Roos beschrijven de nieuwe aanpak.


Binnenlandse afvalverwijdering stuit op grenzen
Sinds de zogenaamde Dusseldorp-jurisprudentie zijn de Europese grenzen voor nuttig toepasbaar afval open. Ook het krampachtig dichthouden van provinciale grenzen in afval-Nederland behoort tot het verleden, zij het dat een en ander nog moet worden geformaliseerd. De discussie lijkt zich momenteel te verleggen naar de vraag hoe open de markt moet worden voor stoffen die voor verwijdering (verbranden en storten ) zijn bestemd. Recentelijk heeft de Raad van State hierover, in een door Van Gansewinkel aangespannen zaak, een uitspraak gedaan: de grenzen blijven dicht. De vraag is alleen: hoe lang nog?

Camera's op kraakperswagens niet overal ingevoerd
Sinds 1998 zijn camera's aan de achterzijde van kraakperswagens wettelijk verplicht. Ze vergroten de veiligheid van beladers en verminderen schade aan derden. Toch bleek bij recente controles van de arbeidsinspectie, dat 5 procent van de wagens nog steeds zonder achtercamera uitrijdt. Laat staan met een, overigens (nog) niet verplichte, zijcamera. De voordelen voor mens en materie blijken niet voor iedereen evident.

Milieu is kostenpost, geen sluitpost
Een Europese Richtlijn voor havenontvangsinstallaties (HOI's) is hard nodig, zo vindt Stichting De Noordzee. De Noordzee wordt chronisch verontreinigd met olie en vast afval dat vanaf schepen wordt geloosd. Een niet aflatende berg afval op het strand en de alom bekende vogelslachtoffers zijn het gevolg. Het scheepsafvalprobleem heeft zijn wortels in milieukostenberekening in havens, ontoereikende handhaving en mentaliteit aan boord. Milieuorganisatie De Noordzee reageert op het artikel "De zee als concurrent" in Afval! nummer3.

Geen landsgrenzen bij hergebruik?
Onlangs heeft Minister Pronk een hernieuwd wijzigingsvoorstel voor de Wet Milieubeheer (Structuur beheer afvalstoffen) aan de Tweede Kamer aangeboden. Daarbij stelt hij dat er voor hergebruik een Europese markt bestaat: landsgrenzen ten aanzien van nuttig toe te passen afvalstoffen zouden niet meer bestaan. De leden van de deelmarkt Afvalstoffenvervoer van Transport en Logistiek Nederland delen deze mening echter niet. Hun ervaring is dat er nog veel haken en ogen zitten aan het internationale transport van afvalstoffen. Ook als ze nuttig worden toegepast.

thema: huishoudelijk afval

Doelstelling GIHA wordt niet gehaald
Nam het scheiden van huishoudelijk afval tot voor kort een enorme vlucht, nu lijkt op een aantal punten de klad er behoorlijk in te zitten. Vooral kunststof- en gft-inzameling vertonen een moeizaam verloop. Hoewel het nut van scheiden in steeds bredere kring wordt betwijfeld, en de overheid zich voor grote dilemma's ziet gesteld, laat VROM het scheidingscredo voorlopig niet los.

Inzameling groot wit- en bruingoed loopt redelijk
Sinds 1 januari 1999 zijn producenten en importeurs van wit- en bruingoed (WEB) verplicht om zorg te dragen voor een verantwoorde verwijdering en verwerking hiervan. Dit staat in het Besluit verwijdering wit en bruingoed, en geldt voor alle grote huishoudelijke apparaten. Uitvoering van het Besluit moet tot veranderingen in de bestaande verwijderingsroutes leiden. Uit onderzoek van VROM en milieuadviesbureau CREM blijkt dat de meeste inzamelcijfers niet tegenvallen, dat groot witgoed wat achter loopt, en dat de detailhandel een grote rol speelt bij de verwijdering van WEB.

Nieuw compostvat is "puur natuur-gebeuren"
Er komt een nieuw compostvat op de markt, de BioCom, ontworpen door Harrie Swinkels in opdracht van de VAOP. Een uitgekiend proces levert goede compost, voorkomt stank en kan een aardige besparing opleveren. Uitgangspunt is wel dat de tuinierende burger er een klein beetje moeite voor over heeft.

Vergistingstechniek lijkt zich te bewijzen
Koningin Beatrix heeft op negen mei de was- en vergistingsinstallatie van de Vagron officieel in gebruik genomen. Een mooie installatie met een vernieuwende techniek. Toch loopt de afvalsector nog niet met dit pronkstuk weg. De meeste branchegenoten nemen een kritisch afwachtende houding aan. De initiatiefnemers gaan echter vol vertrouwen door en lijken meer aanhang te krijgen.

Geesink's Labyrint treft doel
125 jaar Geesink, 75 jaar Kiggen en een nieuwe servicehal was voor Nederlands enige constructeur van afvalperswagens de reden om eens flink uit te pakken. Maar liefst 800 bezoekers kwamen er op af.

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda

Reststoffenbulletin


Uitgeverij Noordhoek BV