4e jaargang nummer 6

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

voorpagina Afval 6.jpg (10064 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
augustus 2000

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Eindverwerking: het laatste bastion van de overheid
Particuliere bedrijven hebben in afvalland hun vleugels flink uitgeslagen, en zijn in bijna alle facetten actief. Alleen de eindverwerking, het verbranden en storten, is net als dat ene laatste Gallische dorpje, lang geleden, een bastion waar de overheid domineert. De VNA heeft zich voorgenomen de muren van dat bastion te slechten. VROM is nog wat terughoudend. Natuur & Milieu ziet geen enkel heil in particuliere deelname.

 

Belasting op restafval geschrapt
De voorgenomen vergroening van het belastingstelsel zal in elk geval op één onderdeel geen doorgang vinden: de heffing op grijs afval. Op dringend advies van de VNG stemde een meerderheid van de Tweede Kamer de maatregel weg. Alleen GroenLinks meent dat VNG en Kabinet hun oren te veel laten hangen naar stadsbestuurders die voor afvalscheiding hun nek niet willen uitsteken.


Koepelvergunning: nieuwe kansen voor duurzame ontwikkeling
In het artikel "Mogelijkheden voor koepelvergunning zijn beperkt" van Arnoud de Vries (Afval! nummer 3, april 2000) concludeert de auteur dat de koepelvergunning niet het meest voor de hand liggende middel is om de uitwisseling van reststromen te stimuleren. Daarnaast uit hij zijn zorg over de bescherming van belangen van derden. De koepelvergunning verdient echter een positievere kijk op haar mogelijkheden.

 

Maatwerk of taakstelling
Een volle congreszaal, zo'n 300 deelnemers, trok de landelijke conferentie over het Programma Gescheiden Inzameling van Huishoudelijk Afval (GIHA) op 21 juni. Het congres vond plaats in De Reehorst te Ede en was georganiseerd door InfoMil (het Informatiecentrum Milieuvergunningen). Overall taakstellingen blijven gehandhaafd, maar de roep om maatwerk wordt luider.

 

Tashkent zet afvalbeheer op poten
De afvalinzameling in Tashkent, Oezbekistan, wordt gekenmerkt door verouderd materieel, beperkte stortcapaciteit en een afnemende motivatie bij het publiek om zich aan de regels te houden. Kennis en geld zijn in de voormalige Sovjetstad broodnodige ingrediënten voor een ommekeer ten goede. Ingenieursbureau DHV verleent samen met Solid Waste Consultancy technische assistentie. Geld wordt geleend bij de Wereld Bank en de Europese Bank voor Reconstructie en Ontwikkeling.

 

"Alles wat in de bek van het dier verdwijnt moet kritisch bekeken worden"
Gekke koeienziekte, dioxine, salmonella: het imago van de diervoederindustrie heeft de afgelopen jaren flinke kneuzen opgelopen. Wat een dier eet, eet de mens ook: de diervoederbranche is een cruciale schakel in de voedselketen. Hergebruik van restproducten is ook hier een nobel doel, maar zeker bij voedsel gaat veiligheid boven alles. Voederfabrikant Cehave Landbouwbelang organiseerde een symposium over voedselveiligheid en opende een vloeibaar voerfabriek in Veghel. Inzet van beide activiteiten: een permanente en controleerbare garantie van de kwaliteit van diervoeders.

 

Europees Hof kijkt niet naar milieugevolgen afvalstof
Het Europese Hof van Justitie heeft onlangs een arrest gewezen waarin zij bepaalt wanneer sprake is van een afvalstof. Hierin werd jammer genoeg de milieuhygiënische verwerking van de stof niet als criterium gehanteerd. De uitspraak heeft in afvalstoffenland tot grote teleurstelling geleid.


thema: transport & logistiek

 

Kleinschalig afvaltransport over water rendabel door boordkraan
Afvaltransport per schip biedt veel voordelen. Tot nu toe waren de benodigde investeringen voor kleine volumes echter niet lonend. Shafra, een project van de provincie Zuid-Holland, vond de oplossing: het binnenvaartschip met kraan aan boord.

 

De tractlift voor containers en opleggers
Het is nog maar zelden te zien in Nederland: een vrachtwagen die opleggers kan vervoeren èn containers. Voor afvalbedrijven lijkt het een uitkomst. De wagen kan zowel ingezet worden voor de aanvoer van bijvoorbeeld puin, als voor het transport van restafval naar de stortplaats of juist van recyclingproducten naar de afnemer.

 

Inzamellijst Flevoland ongeldig verklaard
De provincie Flevoland heeft onzorgvuldig gehandeld bij de totstandkoming van de provinciale lijst van inzamelaars. Dat heeft de Raad van State onlangs geoordeeld. Aan plaatsing op de lijst moeten meer voorwaarden worden verbonden dan nu het geval is. De deelmarkt Afvalstoffenvervoer van Transport en Logistiek Nederland heeft alle provincies gemaand hun eigen lijsten van inzamelaars conform deze uitspraak te herzien.

 

Verdelen en verdichten met Werklust
Vuil verdelen over de stort en tegelijkertijd het afval verdichten. Dat was de wens van OLAZ voor twee nieuwe machines. De combinatie van compactor en wiellader werd geleverd door Werklust.

 

Vaste rubrieken

Berichten

Agenda

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV