envitec2001.gif (8913 bytes)

5e jaargang nummer 4

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Cover 0401 RGB.jpg (46150 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
mei 2001

Korte samenvatting van de artikelen in deze uitgave van het vakblad Afval! Wilt u deze uitgave bestellen, klik dan hier meteen rechts.


Afval inzamelen is duur geworden
De inzamelaars van afval zagen de afgelopen jaren hun kosten flink toenemen. Voor de klant is niet altijd even duidelijk waar die kostenstijgingen door veroorzaakt worden. Bovendien is dat voor de vervoerder zelf ook niet altijd even gemakkelijk meetbaar. Hoe zit het nu precies met die kostenontwikkeling bij de afvalstoffenvervoerders? Een kijkje achter de rekenmachine van de afvalinzamelaars.

Metaalrecycling: verwijdering?
Op 20 februari 2001 deed de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een uitspraak over een exportverbod in de metaalrecyclingsbranche. De verzoekster uit 's-Gravendeel, die in scrap-metals doet, wilde de shreddermetalen uitvoeren naar Duitsland.

Gevolgen van de MKZ-crisis
De gevolgen van de MKZ-crisis voor de agrarische sector en de veevervoerders zijn drastisch te noemen. Hoewel minder ingrijpend, hebben ook andere deelsectoren er in meer of mindere mate last van. Het inzamelen van afvalstoffen van veehouderijen krijgt bij een dergelijke crisis te maken met veranderende regelgeving. Hoe is het de afvalstoffenvervoerder vergaan?

Stortplaatsen en omwonenden: een relatie met ups en downs
De vestiging van stortplaatsen en composteerinrichtingen wekt vrijwel automatisch verzet op bij de omgeving. Inspraakprocedures beginnen vaak pas nadat de politiek een locatie heeft gekozen, waarop de bevolking in het geweer komt. Jarenlange vertragingen kunnen dan het gevolg zijn. Afvalverwerkers VAR en Twence over de invloed van omwonenden op hun bedrijfsvoering.

Thema: Eindverwerking

Biomassa niet beter voor het milieu
De elektriciteitsvoorziening wordt milieuonvriendelijker. Alle mooie woorden, goede bedoelingen, conferenties en streefcijfers ten spijt. De voortgaande liberalisering van de elektriciteitsmarkt zet geld op de eerste plaats en het milieu op de tweede. Verder leidt het verbranden van 'biomassa' tot een hoge uitstoot van schadelijke stoffen en is dus lang niet zo milieuvriendelijk als dikwijls wordt beweerd.

Nog geen REB-teruggave voor mengstromen
Elektriciteitscentrales krijgen een belastingvoordeel wanneer biomassa wordt bijgestookt. De vraag of hiertoe ook gemengde fracties mogen worden gerekend, is nog steeds niet beantwoord. En net nu in Nederland de discussie uit ging monden in een voorzichtig 'ja', blijkt het Europese parlement er heel anders over te denken. Tot grote ergernis van de elektriciteitscentrales. Maar ook een flinke domper voor de kunststofverpakkingsindustrie.

AVI's ongelukkig met EPM
Verbranden van afval moet meer energie opleveren. Dat is de basis voor het Landelijk Afvalbeheersplan. Daarom worden voor een aantal afvalstromen verwerkingseisen opgesteld waaraan minimaal moet worden voldaan. De Energie Prestatie Maat (EPM), die het energetisch rendement bepaalt, zou hiervoor de grondslag moeten vormen.

Het gevaar uit het oosten
Het Nederlandse afvalbeleid wordt vaak afgezet tegen de ontwikkelingen in Duitsland. Beide landen streven naar een vrije markt. De angst bestaat dat bij open grenzen brandbaar afval de grens overgaat omdat daar de eindverwerking goedkoper is. Op een symposium van het AOO en de VVAV kwamen enkele vertegenwoordigers de interne Duitse ontwikkeling toelichten. De verwerkingscapaciteit daar is ook nog lang niet op niveau.

Meer stortcapaciteit door steil talud
Ruimte voor nieuwe stortplaatsen dreigt schaars te worden door voortschrijdende verstedelijking. Maar ook exploitanten van bestaande stortplaatsen hebben baat bij een zo efficiŽnt mogelijk ruimtegebruik. In 1995 is door Grontmij op de stortplaats 'de Stainkoeln' in Groningen een onderzoek gestart om meer inzicht te krijgen in diverse afdichtingsconstructies op een steil talud. Technische haalbaarheid en de daaraan verbonden kosten staan centraal. Verslag en conclusies van vijf jaar onderzoek.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV