5e jaargang nummer 6

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

VP Afval! 6.jpg (43900 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
augustus 2001

Korte samenvatting van de artikelen in deze uitgave van het vakblad Afval! Wilt u deze uitgave bestellen, klik dan hier meteen rechts.


Het Landelijk AfvalstoffenbeheersPlan
In juni verscheen dan eindelijk het Landelijk AfvalbeheersPlan, kortweg het LAP. De schaduw van het plan was al lange tijd zichtbaar en zorgde voor veel debat. En die discussie zal voorlopig nog voortduren, want ook de nu gepresenteerde versie is een voorontwerp. De kern van het nieuwe beleid ligt echter vast. Een overzicht van de belangrijkste planonderdelen, het debat in de Tweede Kamer en reacties uit het veld.

Afvalprijzen zonder grens
Nederlands afval mag voor nuttige toepassing in het buitenland worden verwerkt. Als het aan de Europese Unie ligt, hoort verbranden daar op termijn ook bij. Over de gevolgen van een dergelijke koerswijziging is onlangs een rapport uitgebracht.

FinanciŽle onzekerheid
Aan het begin van de vakantieperiode publiceerde de minister van VROM zijn Ontwerp-besluit financiŽle zekerheid milieubeheer. Met dit nieuwe besluit wil de bewindsman eventuele milieuschade op de veroorzaker ervan verhalen.

Schone grond afval ?
In april 2001 doet de Raad van State in een bodemprocedure over de uitleg van het begrip afvalstof een interessante uitspraak. Interessant omdat de Raad volledig toetst aan de uitspraak van het Europese Hof van 15 juni 2000 inzake de Luwa bottoms die nu bepalend is voor de uitleg van het afvalstofbegrip.

NMP 4 toont betrokkenheid en visie
Op 8 juni heeft het Kabinet het vierde Nationaal Milieubeleidsplan, NMP4, vastgesteld. Het plan, 'Een wereld en een wil, werken aan duurzaamheid', heeft een tamelijk negatieve pers gehad. De bekritiseerde vaagheid is dan ook onmiskenbaar. Anderzijds spreekt uit de nota een bevlogenheid die je tegenwoordig weinig meer tegenkomt. En dat mag ook wel eens gezegd worden.

Biomassa maakt veel los
In het meinummer van Afval! waarschuwden Eric van Kaathoven en Lucas Reijnders voor het bij voorbaat omarmen van biomassa als energiebron. In hun bijdrage 'Biomassa niet beter voor het milieu' stellen zij dat het verbranden van biomassa tot hogere uitstoot van schadelijke stoffen leidt en dus lang niet zo milieuvriendelijk is als dikwijls wordt beweerd. In dit nummer een aantal, uiteenlopende, reacties op dit artikel.

Biomassa enige hernieuwbare brandstof
P. Hoogendoorn en M. Arninkhof: "In hun artikel 'Biomassa niet beter voor het milieu' willen Eric van Kaathoven en Lucas Reijnders helaas het verschil niet zien tussen fossiele brandstoffen en de hernieuwbare biomassa-brandstoffen................."

Biomassa stoken zo slecht nog niet
Wim C. Kok: "In hun artikel geven Eric van Kaathoven en Lucas Reijnders een visie op twee thema's, namelijk de milieugevolgen van liberalisering en het verstoken van biomassa. Een nogal ongelukkige combinatie omdat die twee onderwerpen nauwelijks een relatie hebben........"

Eindelijk objectieve informatie
Jenkins AlkiliÁ: "Ik drs. E. van Kaathoven en prof. dr. L. Reijnders feliciteren met hun objectieve informatieverschaffing op het gebied van milieu. Helaas is daar, ook in Europa, niet altijd sprake van, met als gevolg: onwetendheid en geen directere vorm van democratie. Democraten moeten vaak kiezen en beslissen op basis van onjuiste informatie en een verkeerde benadering van oorzaak en gevolg......"

Thema: transport & logistiek

Oshkosh biedt Geesink nieuwe markten
Nu de concentratie van bedrijven op de inzamelmarkt over zijn hoogtepunt is, volgen de leveranciers van inzamelmaterieel. De overname ven Geesink door het Amerikaanse Oshkosh is voor beide een enorme schaalvergroting. Zowel in producten als in afzetmarkten. Over een 'perfect match' en de toekomst in Nederland.

De dode hoek wordt steeds kleiner
Terwijl camera's aan de achterkant van vracht- en vuilniswagens allang verplicht zijn, is goed zicht aan de zijkant nog steeds facultatief. Het gevaar van de dode hoek is echter groot. Tot het moment van Europese regelgeving, moeten nationale subsidies het gebruik van zijspiegels en -camera's stimuleren. Het loopt storm.

Heeft de vervoerder maling aan het milieu?
Vechten tegen de bierkaai? Daar heeft het alle schijn van. Het negatieve imago van de transportsector in het algemeen en die van de afvalstoffenvervoerder in het bijzonder lijkt bijna niet weg te poetsen. Overtredingen naar aanleiding van een grootscheepse afvalcontrole onlangs leidden in de pers tot harde veroordelingen.

"Onze monteurs kennen iedere wagen"
Wagenparkbeheer lijkt in elke gemeente een andere vorm en structuur te kennen. Tussen het ene uiterste, alles zelf doen, en het andere, volledig uitbesteden, bestaat een groot scala van mogelijkheden. De geschiedenis blijkt een flinke stempel te drukken op de organisatie van het beheer nu. Verder valt op dat hoe meer de gemeente op afstand staat en hoe groter de dienst is, des te eerder men overgaat tot (gedeeltelijke) uitbesteding van beheer en onderhoud. Een rondje langs de kleine en grote diensten van Nederland.

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin


© Uitgeverij Noordhoek BV