5e jaargang nummer 7

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

VP Afval 7.jpg (94662 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
oktober 2001

Korte samenvatting van de artikelen in deze uitgave van het vakblad Afval! Wilt u deze uitgave bestellen, klik dan hier meteen rechts.


Storten daalt spectaculair met ruim 1 miljoen ton
Over geheel 2000 is de hoeveel afval die op stortplaatsen is verwerkt met tien procent afgenomen. Daarmee lijkt de aanzienlijke verhoging van de stortbelasting die op 1 januari van dat jaar is ingevoerd, het beoogde effect te hebben. Vooral bedrijfsafval is op grote schaal bewerkt tot herbruikbare restproducten, hoewel ook een flink deel is geëxporteerd. Maar de doelstelling is verre van gehaald.

Afvalvervoer: de gewoonste zaak van de wereld
Een veel gehoorde verzuchting luidt dat 'het gesleep met afval eens moet ophouden'. Het vervoeren van afvalstoffen wordt dan geassocieerd met 'gevaarlijk' of 'milieuonvriendelijk'. Beelden die ontstaan omdat de meeste mensen (en ook bedrijven) niet beseffen hoezeer transport en inzameling van afvalstoffen een professionele bedrijfstak is geworden.

NVMP-systeem voor afgedankt wit- en bruingoed is een succes
Het inname- en verwerkingssysteem voor afgedankt wit- en bruingoed van de Nederlandse vereniging Verwijdering Metalektro Producten (NVMP) functioneert naar behoren. Dit is de conclusie van een door PricewaterhouseCoopers (PwC) uitgevoerd onderzoek naar de doelmatigheid van de financiering van de inname- en verwijderingsstructuur.

Mobiel breken is beter voor bedrijf en milieu
De belangstelling voor duurzaam bouwen neemt gestaag toe. Belangrijkste doel is te komen tot een vermindering van de milieubelasting. Dat vergt het nemen van allerlei beslissingen tijdens alle fasen van het bouwproces. Materiaalkeuze is daarbij van groot belang. Het streven om zoveel mogelijk zogenoemde "secundaire materialen" toe te passen, wordt breed onderschreven. Daarom is verantwoord slopen evenzeer van belang. Onderzoek wijst uit dat daarbij de mobiele variant de meeste voordelen kent.

Afvalexport
Een geschil met VROM over de export van een partij afvalstoffen naar een andere EU-lidstaat is wederom onderwerp voor de rubriek jurisprudentie. De minister van VROM verklaarde de kennisgeving niet-ontvankelijk, maar de Raad van State oordeelde dat dit geen bezwaar betrof op grond van de EVOA. De export kon doorgaan.

Thema: Afval & Energie

De toekomst van energie uit afval
De laatste paar jaar lijkt het bij afval maar om één ding te draaien: energie. Ten onrechte vinden sommigen, omdat grondstofmanagement afvalverbranding overbodig zou maken: hergebruik komt er immers voor in de plaats. De trend gaat echter in de richting van hoogwaardige afvalverbranding. Zeker omdat het LAP de weg vrijmaakt voor het verbranden van afval als nuttige toepassing. De uitvoering van nieuwe initiatieven voor deze vormen van afvalverweking komt echter langzaam op gang. De afzet van secundaire brandstoffen is nog te onzeker om grote investeringen te doen. Ook nu vormt de bedreiging van goedkope afzet van afval in de ons omringende landen de drempel en dus ook nu wordt gevraagd om een Europees gelijk speelveld. De redactie van Afval! vroeg aan verschillende partijen hun visie te geven op de toekomst van energie uit afval en welke positie zij daarin willen innemen. Met bijdragen van AVR (AVR ziet kansen en risico's), Phoenyx/BTC (Het speelveld), SITA (SITA in de startblokken,) en Stichting Afval en Milieu (Energie uit afval: strijdig met duurzaamheid).

De techniek voor energie uit afval
Het verbranden van afval wordt gedomineerd door de AVI. De afvalverbrandingsinstallaties zijn in Nederland grootschalig, omdat grote investeringen in bijvoorbeeld de rookgasreiniginginstallaties nodig zijn. Een AVI heeft echter nog een beperking: het energetisch rendement is, in vergelijking tot bijvoorbeeld kolencentrales, relatief laag. Voor het verbranden van afval met een hoog energetisch rendement zijn nieuwe technologieën nodig. Voor deze nieuwe processen zal het afval bovendien moeten worden voorbewerkt. Er zijn inmiddels ruim anderhalf maal zoveel initiatieven voor hoogwaardige verwerking van afval dan dat er in 2005 aan aanbod zal zijn. De vraag rijst daarom welke technieken en processen kansrijk zijn. Verschillende partijen geven hun visie op de technologische mogelijkheden: Linde (Zuiveren, scheiden en vergisten), MTM (Droogtechniek voor huishoudelijk afval) en E & E Consultancy (Blijven stimuleren).

Een waardevolle energiebron
Volgens het aanstaande Convenant Kolencentrales kunnen secundaire brandstoffen worden ingezet in kolencentrales en is teruggave van de REB mogelijk. Deze teruggave is echter alleen van toepassing voor het aandeel biomassa in de secundaire brandstof. Maar hoe stel je dit aandeel vast wanneer deze niet uitsluitend uit biomassa bestaat?

Vaste rubrieken

Berichten

Reststoffenbulletin

Nieuws uit de markt

Agenda


© Uitgeverij Noordhoek BV