6e jaargang nummer 5

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval02-05.jpg (13566 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
juni 2002

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Definitief LAP herbergt meer marktwerking en onzekerheid
Na de inspraakperiode is eind april de Nota van Aanpassing van het Landelijk Afvalbeheersplan verschenen. Opvallende wijzigingen zijn het opheffen van het moratorium voor verbrandingscapaciteit, het instellen van subsidies om zoveel mogelijk energie uit afval te winnen en de vaststelling dat de landsgrenzen per 2006 opengaan. Vooral de interdepartementale werkgroep die het LAP heeft beoordeeld blijkt een dominerende invloed op de uitkomst te hebben. Begin augustus zal naar verwachting het LAP inwerking treden.

Kapitalen in de vuilnisbak
Afvalpreventie: de gemiddelde consument draagt er weinig aan bij. Degene die wl wil 'consuminderen' moet welhaast wetenschappelijk onderlegd zijn om zijn dagelijkse boodschappen te kunnen doen. Voor wie toch de milieuvinger aan de pols wil houden, hebben Milieucentraal en NIBUD een weggooitest ontwikkeld.

Een nieuw kabinet, een nieuw afvalbeleid?
Afvalbeleid was geen 'hot' verkiezingsitem en zal evenmin een aparte paragraaf in het nieuwe regeerakkoord gaan vormen. Deze bescheiden positie schept echter ook vrijheden voor de nieuwe minister. Van die ruimte kunnen belangenorganisaties gebruikmaken. Afval! peilde hun mening en verwachtingen over de erfenis van Pronk.

Scheiden schiet niet op
Dit voorjaar publiceerde het Afval Overleg Orgaan (AOO) zijn jaarlijkse rapportage over het programma gescheiden huishoudelijk afval (GIHA). De resultaten zijn teleurstellend. Na vijf jaar van inspanningen, is het scheidingspercentage nog exact hetzelfde. De moed wordt niet opgegeven, maar het realiteitsgehalte van de doelstellingen staat wel bloot aan enige twijfel.

Geluidshinder breekpunt bij mobiel breken
In het besluit voor Mobiel breken houdt VROM vast aan 65 dB als maximum voor geluidshinder. De BMR loopt al jaren te hoop tegen deze norm, en in feite tegen de gehele AMvB, maar zij lijkt haar gelijk alleen via het parlement te kunnen krijgen. De BRBS daarentegen toont zich positief over het besluit. Het oude dispuut tussen de twee - stationair en mobiel - duikt weer op.

Waar rook is, is vuur?
Onder veel media-aandacht is in april de jaarlijkse campagne van transportcontroles weer uitgevoerd. En op de tien gecontroleerde transporten voldoet niet aan de afvalregels, concludeert VROM. Hoewel vooral de schrijvende media genuanceerd over de resultaten berichtten, is toch het beeld bevestigd dat er iets loos is met de afvalsector. Ten onrechte, zo blijkt ook uit de halfjaarlijkse rapportage van de VROM-inspectie.

Oostenrijkse afvalstoffen in een Duitse zoutmijn
Wederom worden wij verblijd met een nieuwe uitspraak van het Hof van Justitie te Luxemburg (27 februari 2002, nr C-6/00) over de toepassing van de Verordening voor im- en export van afvalstoffen (de EVOA).

PAGO mag geen lijdensweg worden
Het begon allemaal hoopvol en voortvarend. Najaar 2000 was een richtlijn gereed voor een periodiek arbeidgezondheidkundig onderzoek (PAGO) voor huisvuilbeladers, bedoeld als aanvullend maatwerk op de rigide P90-norm. De bedrijfsartsen zouden de richtlijn uitwerken tot een praktisch toepasbare leidraad, waarna de implementatie kon beginnen. Bijna twee jaar later gaat de uitwerking pas van start.. "Zonde en uitermate frustrerend", volgens de een. "Gelukkig alsnog", volgens de ander.

Loon naar werken
Al vele jaren wordt er in de afvalsector gediscussieerd over een gelijk speelveld tussen particuliere en overheidsbedrijven. Het wetsvoorstel Markt en Overheid heeft die discussie nog eens aangewakkerd. In het interview met de heer Doppenberg (Afval!, nr. 4 mei 2002), voorzitter van de NVRD, komt het onderwerp verschillende keren ter sprake. De genterviewde noemt daarbij de CAO's als voorbeeld van ongelijkheid in de markt. Dat is echter een oneigenlijk argument.

Afvalbeheer in derdewereldsteden
Steden in de Derde Wereld worden gekenmerkt door snelle groei en veel en complexer wordend afval. Helaas is afvalbeheer slecht georganiseerd en gestructureerd. WASTE stimuleert duurzaam afvalbeheer in voornamelijk derdewereldsteden en doet daar regelmatig verslag van in Afval! In dit nummer aandacht voor steden op de Filippijnen, in Mali en in India.

Georadar 'kijkt' ondergronds
Bij het plaatsen van ondergrondse afvalcontainers komt heel wat kijken. Een van de belangrijkste werkzaamheden in de beginfase is het locatieonderzoek, een flinke en tijdrovende klus. Grontmij wil met nieuwe technologie, een georadar, dit onderzoek vergemakkelijken.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Nieuws uit de markt

Vraag & aanbod


Uitgeverij Noordhoek BV