7e jaargang nummer 5

Deze uitgave bestellen of informatie over een abonnement op het vakblad Afval!

Afval03-05.jpg (22045 bytes)

Inhoud vakblad Afval!
juni 2003

Korte samenvatting van de artikelen en een overzicht van de rubrieken.


Verwerking verantwoord, maar wel ingewikkeld
Het rapport 'De verwerking verantwoord' is, al voor de inwerkingtreding van het LAP, de leidraad geworden voor vergunningverlener en handhaver op het gebied van (gevaarlijk-) afvalverwerking. Volgens sommigen een adequate reactie op misstanden in het verleden, voor anderen een onduidelijk verhaal dat vooral de administratieve lastendruk verhoogt. De VROM-inspectie Zuid concludeerde uit een onderzoek dat veel zal verbeteren als de richtlijnen van het rapport zijn ingevoerd, maar dat bedrijven en vooral provincies nog een slag te maken hebben.

Dierlijke bijproducten in de ban
Mond- en klauwzeer, gekke-koeienziekte, varkens- en vogelpest hebben Europa doen inzien dat het roer om moest. Ter voorkoming van gevaren voor mens en dier is sinds 1 mei 2003 in alle lidstaten van de Europese Unie een nieuwe regeling voor dierlijke bijproducten van kracht. Tekst en uitleg.

Europees verpakkingsbeleid helpt Nederland niet
Belangrijkste algemene conclusie uit de onlangs verschenen Milieubalans 2003 is dat meer dan tachtig procent van het Nederlandse milieu- en natuurbeleid door de Europese Unie wordt voorgeschreven. Verder blijkt dat Europees beleid soms conflicteert met het beleid in Nederland, zoals bij de Nitraatrichtlijn en bij de Verpakkingsrichtlijn, maar dat gemeenschappelijke Europese milieuregels toch vaak gunstig uitpakken.

Ecotech houdt de moed erin
De RAI is tevreden over de Ecotech, ondanks dat minder bezoekers de beurs aandeden dan verwacht. In 2005 staat de volgende editie op de planning, maar of de markt dan nog wil is de vraag.

De flexibele inzamelaar
Zoals bekend werkt het ministerie van VROM aan een nieuw wettelijk systeem voor melden en registreren. Dit is onder meer het gevolg van de wens van het bedrijfsleven om tot vermindering van de administratieve rompslomp te komen. Met het vervallen van de meldverplichtingen verandert de positie van de zelfstandige inzamelaar. Om die reden wordt een aparte passage in de regelgeving opgenomen, kortweg de inzamelaarsregeling geheten.

Rubbervellen en energiepellets geen afvalstof
De Amsterdamse economische politierechter hief bij uitspraak van 21 mei 2003 een voorlopige maatregel van het openbaar ministerie op krachtens de Wet economische delicten. In beslag genomen rubbervellen (die waren aangezien voor afvalstoffen) moesten worden vrijgegeven.
Op 14 mei 2003 besliste de Raad van State in een bodemprocedure dat de energiepellets van Icopower geen afvalstof zijn. Twee zeer recente uitspraken die de jurisprudentie over het afvalstofbegrip zonder meer verrijken.

THEMA: Huishoudelijk afval

Rotterdam blijft voorlopig 'rommelig'
Het Rotterdamse college van burgemeester en wethouders is op dit moment niet bereid om de schoonheidsgraad van de stad (3) te verhogen naar niveau 4. Wel nam het op 17 april een raadsbrede motie over die wil onderzoeken welke middelen er nodig zijn om dat niveau te bereiken.

De vrolijke kant van afvalscheiding
Handhaven, grenzen stellen, lik-op-stukbeleid: het zijn soms broodnodige antwoorden op maatschappelijk (wan)gedrag, ook op milieugebied. Maar het belonen van goed gedrag kan eveneens een probaat middel zijn om de burgerplicht te doen vervullen. Het is in elk geval een stuk leuker.

Wie wordt er wijzer van de afvalwijzer?
Jaarlijks laten gemeenten via een zogeheten afvalwijzer of afvalkalender hun inwoners weten hoe zij hun afval moeten aanbieden. Uit bewonersonderzoeken blijkt echter dat veel van die informatie niet beklijft. Tijd om dit instrument eens door te lichten op zijn voorlichtende kwaliteiten.

Vaste rubrieken

Berichten

Donders!

Hier en daar wat afval

Agenda & aanbestedingen

Vraag & aanbod


Uitgeverij Noordhoek BV