Bericht:

Rubriek:

3 februari 2000

Beleid & uitvoering

VROM-raad: 'Nederland is geen koploper meer in Europa'

De VROM-raad stelt vast dat Nederland geen koploperspositie meer heeft bij de totstandkoming van het Europese milieubeleid.

Wel kan Nederland in de toekomst nog een belangrijke rol spelen, door op te treden in coalities met andere landen. Belangrijk is dan wel dat Europese milieuafspraken ook in eigen land adequaat worden uitgevoerd. Tekortkomingen op dat punt tasten immers de geloofwaardigheid aan. Dit schrijft de VROM-raad in zijn advies 'Nederland en het Europese milieu', dat onlangs is aangeboden aan minister Pronk van VROM. Het advies van de VROM-raad gaat over de vraag welke ruimte Nederland heeft om in Europees verband een eigen, aangescherpt, milieubeleid te voeren. Conclusie is dat er geen reden is om in ons land specifieke kwaliteitsnormen te hanteren. Maar wel kan het nodig zijn bijvoorbeeld scherpere lozingsnormen te formuleren om de vereiste milieukwaliteit te bereiken. Dat komt door de hoge concentratie van bevolking en bedrijvigheid.
De VROM-raad vraagt verder dat Nederland zich er specifiek voor inzet om de voorwaarden te creŽren voor een verdere uitbouw van het Europees milieubeleid. Om dat te bereiken bepleit de Raad onder meer dat de gemaakte milieuafspraken op een zo groot mogelijk deel van Europa van toepassing zijn; ook bij nieuw toetredende landen. Een Europa van verschillende milieusnelheden wordt door de Raad ongewenst geacht. Ook is de Raad voorstander van versterking van de handhaving van Europese milieuregels. Het laatste punt dat de VROM-raad belangrijk vindt, is het stellen van milieuvoorwaarden bij de verdere liberalisering van der wereldhandel.


© Uitgeverij Noordhoek BV