Bericht:

Rubriek:

19 april 2000

hergebruik

Milieuprestaties kunststofverpakking 'onderbelicht'

In de discussie over het afvalbeheer blijven de milieuprestaties van kunststof verpakkingen tijdens de gebruiksfase onderbelicht.

Dit stelde de heer A. van Oosterhout, voorzitter van de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) tijdens de openbare ledenvergadering. De VMK heeft namens de kunststof verpakkingsbranche het Convenant Verpakkingen II ondertekend. Hiermee neemt zij de verplichting op zich om het scheiden bij bedrijven te bevorderen. De inspanningen moeten ertoe leiden dat in 2001 27 procent van alle kunststof verpakkingen herverwerkt worden. In zijn openingswoord wees Van Oosterhout er op dat het bedrijfsleven in toenemende mate meermalige kunststof verpakkingen gebruikt, zoals kratten, bakken en pallets. "Deze milieuwinst wordt op geen enkele manier verrekend door de overheid. Daarnaast worden volgens Oosterhout de cijfers vertroebeld omdat de herverwerking van inzamelaars die niet bij het convenant zijn aangesloten buiten beschouwing worden gelaten. De resultaten die de Commissie Verpakkingen over 1998 heeft geregistreerd, zijn dan ook te laag geschat." Van Oosterhout verwacht dat de convenantdoelstellingen haalbaar zijn, mits de overheid beter controleert op deelname van alle bedrijven. Ook de handhaving van de diverse AMvB's op dit gebied moet beter. De VMK zelf zal de voorlichting ter hand nemen over de inzet van recyclaat. Doel is om de vraag te bevorderen naar meer afval, met een betere kwaliteit en een hogere opbrengstprijs. De VMK is er overigens voorstander van om ook na 2001 een Convenant Verpakkingen af te sluiten.


Uitgeverij Noordhoek BV