Bericht:

Rubriek:

12 mei 2000

Bedrijfsnieuws

Brand bij ATF heeft staartje

In mei deed zich een brand voor bij het chemisch afvaldepot van ATF in Drachten. Justitie is een onderzoek begonnen. Niet alleen bij ATF maar ook bij ATM die bij de verwerking van het bluswater overtredingen zou hebben begaan.


Bij de brand in een opslagloods van chemisch afval van Essent Milieu in Drachten is bijna 480 duizend ton chemisch afval in vlammen opgegaan. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan. Wel heeft de ontstane rook een areaal landbouwgrond met dioxines en pcb's besmet. De vestiging van Essent in Drachten, beter bekend onder de vorige naam van ATF de Pijp, verwerkt al het klein chemisch afval uit Friesland. De vestiging was onlangs volledig vernieuwd en voorzien van de modernste technische beveiligingen. Toch hebben zich de afgelopen jaren al zes incidenten met brand voorgedaan. De oorzaak van de laatste brand is nog niet bekend en onderwerp van onderzoek, onder andere door het Openbaar Ministerie die kijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Het gerucht gaat dat de oorzaak broei in zeer licht ontvlambare filtermatten is geweest.. Bij het warme weer van die dag zouden deze vlam hebben gevat. Andere verwerkers van chemisch afval zouden om die reden geŽist hebben dat dit afval verpakt moest worden in vaten die onder water waren gezet. De brand kon om zich heen slaan omdat de schuiven van de ventilatieroosters niet automatisch sloten, waardoor na de inwerkingtreding van de schuimblusinstallatie toch zuurstof bij de vuurhaard kon komen.
De vergunningen voor de opslag van gevaarlijk afval waren op 1 januari verlopen. Op 17 mei 1999 heeft ATF reeds een aanvraag ingediend voor een nieuwe vergunning. Omdat de procedures voor de vergunningverlening meer tijd in beslag namen dan verwacht, werd op 20 januari een gedoogbeschikking afgegeven. Op 27 april werd de gevraagde vergunning verleend, maar daartegen kan nog tot 19 juni beroep worden aangetekend. Dat zal waarschijnlijk gebeuren - tenzij de vergunning alsnog wordt gewijzigd - omdat de Gemeente Smallingerland voor het incident al bezwaren had ingediend, onder andere tegen het feit dat in een veiligheidsstudie niet wordt gekeken naar "brand in opslaghal". De Provincie verklaarde toen het bezwaar ongegrond omdat "…het een niet realistisch scenario is uit te gaan van een combinatie van factoren, waarbij er en brand in de opslaghal is en de blusinstallatie niet werkt." In een verklaring stelt de Provincie nu dat "de praktijk … deze opvatting (heeft) gelogenstraft; hoewel de blusinstallatie wel heeft gewerkt, zijn de schuiven van roosters niet automatisch dichtgegaan." Overigens moet wel worden opgemerkt dat ATF niet verplicht was dit veiligheidsonderzoek te doen. Volgens de Provincie heeft het bedrijf, door toch die studie uit te voeren, bij het aanvragen van de vergunning aan meer dan alle informatievereisten voldaan.
Door de brand zijn de opslagmogelijkheden voor het grootste deel verdwenen. De voorzieningen voor bouw- en sloopafval en de sorteerruimte voor gevaarlijk afval zijn nog in tact. ATF wil zo snel mogelijk de inzamel- en sorteeractiviteiten van gevaarlijk afval hervatten. Omdat de opslaghal is verdwenen vindt ook de Provincie dat de inzameling en sortering doorgang moet vinden, er mag echter geen opslag meer plaatsvinden. Dat zal ook voor de toekomst gaan gelden. De Provincie zit met de situatie behoorlijk in zijn maag. Minister Pronk heeft al geroepen dat alle vergunningen moeten worden ingetrokken, maar dan is er in Friesland geen bedrijf meer dat de verplichting heeft gevaarlijk afval in te zamelen. Gezocht wordt nog naar een aanpassing van de vergunning.
Ook ATM Moerdijk is naar aanleiding van ATF in de problemen gekomen. Justitie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen, omdat ATM ervan wordt verdacht in strijd met de vergunningen het verontreinigde bluswater te hebben geaccepteerd. Ongeveer 1500 m3 bluswater is in tankauto's naar ATM getransporteerd. Volgens woordvoerder Droog was daar niets mee aan de hand Het bluswater is via de afvalwaterzuiveringsinstallatie gereinigd en daarna op het openbare riool geloosd. Volgens het Brabants Nieuwsblad is er bij de zuivering iets mis zijn gegaan, waarop de milieudiensten tot onderzoek zijn overgegaan. Het Hoogheemraadschap zou hebben ontdekt en gemeten dat er zou zijn geloosd op het oppervlaktewater. Politie en justitie willen geen commentaar geven zolang het onderzoek loopt, ATM ontkent de lozing en Droog merkt op dat er wel tien maal per jaar een controle van de politie plaatsvindt, en dat dat dus niets bijzonder is.
Tijdens de brand is bijna 3000 m3 bluswater vrijgekomen. Het resterende deel, evenals de inzameling en verwerking van de restanten van de brand, wordt door AVR verzorgd. Deze heeft het bluswater niet meteen verwerkt, maar afgevoerd en opgeslagen in tanks om de samenstelling nader te analyseren. De verbrande restanten van de afvalstoffen zijn in containers vervoerd naar AVR-Chemie. Totaal zal ongeveer 500 ton verbrand materiaal moeten worden verwerkt.


© Uitgeverij Noordhoek BV