Bericht:

Rubriek:

8 oktober 2001

beleid & uitvoering

Doelen verpakkingsconvenant nog onzeker

Er moet nog flink wat gebeuren om de hoeveelheid verbrand en gestort verpakkingsafval op het niveau te krijgen waarop overheid en bedrijfsleven het hebben afgesproken. Dit blijkt uit het jaarverslag van de Commissie Verpakkingen.

Het afgelopen jaar is 957.000 ton verpakkingsafval gestort of verbrand. Dat is 17.000 ton meer dan de in het Convenant Verpakkingen voor 2001 vastgelegde 940.000 ton. Volgens de Commissie is het denkbaar dat de doelstellingen toch gehaald worden, mits de ingezette acties en maatregelen van het afgelopen jaar leiden tot meer preventie en hergebruik. Ten aanzien van preventie heeft het bedrijfsleven zich verplicht de hoeveelheid nieuw op de markt gebrachte verpakkingen in 2001 met tenminste 10 procent te verminderen ten opzichte van 1986. In 1998 en 1999 bleek dit al respectievelijk 23 en 24 procent te zijn, terwijl in 2000 de hoeveelheid niet is toegenomen. De preventiedoelstelling zal dus met gemak worden gehaald. Het percentage materiaalhergebruik ligt echter op 62, drie procentpunten minder dan de afgesproken 65 procent. Het toenemende hergebruik bij kunststofverpakkingen stemt de Commissie hoopvol, maar bij papier/karton (67 procent) en glas (78 procent) lijken de afgesproken percentages (85 respectievelijk 90) buiten bereik te liggen. Met betrekking tot het glas is het voornaamste knelpunt de kleurscheiding af te stemmen op de behoefte van de markt. De Commissie dringt er bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Stichting Kringloop Glas (SKG) op aan om hier in overleg tot een oplossing te komen. Wat betreft de papieren/kartonnen verpakkingen is het grootste probleem de onvoldoende afvalscheiding door huishoudens. De Commissie vraagt in dit verband nogmaals aandacht voor communicatie met de burger. Een heldere boodschap over het gewenste scheidingsgedrag is en blijft hard nodig, ook, om terugval te voorkomen, wanneer het beoogde niveau bereikt is.

Over het recente rumoer rond de invoering van statiegeld voor blikjes en kleine PET-flesjes, waar alweer enige maanden een oorverdovende radiostilte omheen hangt, houdt ook de Commissie het kort. Ze constateert dat momenteel gezocht wordt naar een voor alle partijen bevredigende oplossing en wacht met belangstelling de resultaten hiervan af.


Uitgeverij Noordhoek BV