Bericht:

Rubriek:

3 december 2001

beleid & uitvoering

Invoering Eural ook voor IPO probleem

Na de Afvalfederatie heeft nu ook het IPO een dringende brief geschreven aan de minister van VROM om de invoering van de Eural uit te stellen.

Per 1 januari 2002 moeten volgens een Europese Richtlijn de Nederlandse afvalstoffencodes zijn omgezet naar de Europese. Daarbij verliezen sommige afvalstoffen hun status 'gevaarlijk' terwijl andere dit juist opgeplakt krijgen. Daardoor moeten honderden vergunningen worden herzien en bedrijven moeten hun codes aanpassen waarmee afvalstromen worden geregistreerd. VROM is zeer laat met de beloofde hulpmiddelen om de omzetting te begeleiden. Voor de vergunningen, die het grootste probleem vormen, gaat het volgens het IPO om ongeveer 300 bedrijven en 800 afvalstoffen. Daarvan moeten alle vergunningen worden gecontroleerd of ze nog wel kloppen. Want een bedrijf die volgens de oude codelijst ongevaarlijk afval verwerkte, kan volgens de nieuwe lijst met gevaarlijk afval te maken hebben. Dan moet de vergunning drastisch worden gewijzigd. Voor al deze wijzigingen is een overgangsperiode van zes maanden. Als dat niet op tijd lukt dan is er een vacum in de regelgeving, zo waarschuwt het IPO. De nieuwe regels zijn van kracht, maar de vergunning is nog niet aangepast. Dat zou tot onduidelijkheid leiden bij bijvoorbeeld ongelukken, want wie is dan aansprakelijk. De heeft lang vastgehouden aan de implementatie op 1 januari. De Raad van State is om advies gevraagd, maar dat was begin december nog niet beschikbaar. Daarmee komt de invoering in de knel. Op het ministerie wordt nu rekening gehouden met een invoering in maart 2002. IPO en Afvalfederatie zien liever een verschuiving naar 1 januari 2003. Dan zal ook de AmvB melden en registeren van kracht worden, waarmee extra administratieve rompslomp wordt voorkomen. Officieus zijn al wel een door VROM enkele oplossingen voorgesteld voor de belangrijkste knelpunten. Zo zal het melden en registreren worden toegestaan op de huidige formulieren, met de nu geldende frequentie n op basis van de Nederlandse codes. Dat geldt ook voor de afvalstoffen die bij de omzetting naar de Eural zouden veranderen van niet-gevaarlijk naar gevaarlijk. Voor de vergunningen zou de implementatieperiode van zes maanden worden gewijzigd. Daarvoor in de plaats zou het voldoende zijn om een aankondiging van de wijziging te doen, waarna binnen 3 maanden dan ook de wijziging moet hebben plaatsgevonden.


Uitgeverij Noordhoek BV