Bericht:

Rubriek:

juli 2001

kort nieuws

Kort nieuws juli 2001

Morsink krijgt dwangsom
27 juli 2001 - De provincie Gelderland heeft Morsink in Neede een dwangsom opgelegd, omdat het bedrijf op 13 en 20 juli een puinbreker in werking had, maar daarvoor geen geldige milieuvergunning had. Het bedrijf was hiervoor al eerder gewaarschuwd. Morsink heeft in april een milieuvergunning gekregen om twee uur per dag puin te breken, maar daarvan kan het bedrijf nog geen gebruik maken. Eerst moet de Raad van State zich nog uitspreken over een verzoek om voorlopige voorziening, dat door het bedrijf zelf is ingediend. Verdre zijn de voorgeschreven voorzieningen om geluidsoverlast tegen te gaan nog niet getroffen. De hiervoor nodige bouwvergunning is ook nog niet bij de gemeente aangevraagd. Per keer dat wordt vastgesteld dat de breker illegaal in werking is, verbeurt het bedrijf een dwangsom van 10.000 gulden.

Grontmij neemt belang in AVR-Milieutechniek
26 juli 2001 - Grontmij heeft met AVR overeenstemming bereikt over een deelneming van 50% in AVR-Milieutechniek. Het bedrijf richt zich op grondreiniging en bodemsanering voor de Europese markt. Via de participatie bundelen de moederbedrijven hun kennis en ervaring waar het gaat om hergebruik van afvalstoffen en grondstoffenterugwinning. AVR en Grontmij verwachten dat de markt voor deze milieuactiviteiten groeiende is. Verdere aanscherping van milieunormen in het buitenland doet ook de export van expertise groeien. Het belang in AVR-Milieutechniek wordt genomen door Grontmij BRP dat zich richt op exploitatie en beheer van reststoffenprojecten voor verwerking van huishoudelijk en industrieel afval. AVR en Grontmij werken reeds geruime tijd samen in VBM op de Maasvlakte. VBM verwerkt industriële en gevaarlijke afvalstoffen. Recent is daar PBM aan toegevoegd, een bedrijf voor de productie van secundaire bouwstoffen. Bij de NMa is toestemming voor de samenwerking aangevraagd.

Amsterdammer verspilt een hoop maar scheidt weinig
2 juli 2001 - Sorteeranalyse van het huisvuil van alle stadsdelen van Amsterdam heeft voor het tweede achtereenvolgende jaar aangetoond dat de Amsterdammer weliswaar 20 procent minder afval produceert dan de gemiddelde Nederlander, maar dat scheiden van het afval teveel moeite is. Slechts 40 procent van het afval wordt gescheiden. Opvallend is dat maar liefst dertig procent van het gft-afval in Amsterdam bestaat uit verspilde voedingsmiddelen; levensmiddelen die dus onaangeroerd zijn weggegooid. Daarnaast vormt kca een probleem. Hoewel de Amsterdammer zegt gescheiden inzameling van kca belangrijk te vinden, worden er nog 4,5 miljoen batterijen in de vuilniszak gegooid. Dat zijn er 6 a 7 per persoon.

Onduidelijkheid over gescheiden inzameling huishoudelijk oudpapier
13 juli 2001 - De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie heeft de hoeveelheid gescheiden ingezameld huishoudelijk oudpapier verder zien stijgen in het jaar 2000. De FNOI constateert een stijging van het uit huishoudens ingezameld oudpapier van 1,15 miljoen ton naar 1,2 miljoen ton. Dit is een stijging van ca. 4,5%. Verwarring is ontstaan na de verschijning van een persbericht van het CBS op 12 juni jl. waarin stond vermeld dat het gescheiden ingezameld huishoudelijk oudpapier na jaren van stijging zou zijn gedaald in het jaar 2000 met 4% ten opzichte van 1999 tot minder dan 1 miljoen ton. Het CBS komt tot deze conclusie op basis van voorlopige cijfers, verstrekt door ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten. De FNOI trekt haar conclusies op basis van de jaarlijkse enquête onder al haar leden. Deze kopen het ingezamelde oudpapier in van de gemeenten. CBS en FNOI hebben nu afgesproken om gezamenlijk te zoeken naar een mogelijke verklaring waarom niet alleen de cijfers, maar ook de geconstateerde tendensen, zo uiteen lopen.

Langdurige afzet AVI non-ferro metalen
23 juli 2001 - Cyclas en Reukema hebben een vijfjarig contract afgesloten voor de afzet en verwerking van non-ferro metalen uit de restproducten die vrijkomen bij de verbranding van afval in de HVC. Cyclas, een samenwerking tussen HVC en Feniks, verwerkt deze producten, waarbij 1.200 ton non-ferro metalen per jaar vrijkomen. Deze metalen worden al enige jaren verwerkt door Reukema. Deze heeft een scheidingsinstallatie waardoor de diverse metaalsoorten als aluminium, koper, zink en tin van elkaar worden gescheiden. Het is voor het eerst dat een langdurig contract is afgesloten.

Gewijzigde herdruk Bouwstoffenbesluit
16 juli 2001 - Het boek 'het Bouwstoffenbesluit', van Hendriks en Schreurs, is in juli in gewijzigde herdruk verschenen. Actualisering was nodig omdat sinds de invoering van het Bouwstoffenbesluit in 1999 een aantal regelingen ingrijpend gewijzigd is. Zowel op hoofdlijnen als tot in detail worden onderwerpen aan de orde gesteld zoals monsterneming, metingen en berekeningen, handhaving en kwaliteitsverklaringen. Het boek is bestemd voor werknemers van architectenbureaus, bouwbedrijven, opdrachtgevers en overheden. Belangstellenden kunnen het bestellen bij uitgeverij AEneas te Boxtel. Telefoon 0411 - 65 00 85.

Van Gansewinkel breidt uit
28 juni 2001 - Met terugwerkende kracht tot 1 januari 2001 zal de van Gansewinkel Groep het Groningse Alt Oud Papier Recycling overnemen. Hierover hebben beide bedrijven een principeovereenkomst bereikt.
Alt heeft een omzet van circa 4,5 miljoen euro. De werkgelegenheid van haar veertien werknemers is met de overname gegarandeerd. Van Gansewinkel heeft 3000 medewerkers in dienst en realiseerde in 2000 een omzet van ongeveer 450 miljoen euro. De overname past in de strategie van de van Gansewinkel Groep om een landelijk dekkend netwerk voor papierrecycling te bereiken.


© Uitgeverij Noordhoek BV