Bericht:

Rubriek:

19 maart 2002

wet- & regelgeving

Emissierichtlijnen voor AVI's en E-centrales gelijk

Met de publicatie van het ontwerpbesluit verbranden afvalstoffen worden de emissie-eisen voor de verbranding van afval in AVI's en elektriciteitscentrales gelijkgetrokken.

Het ontwerpbesluit is een uitwerking van de Europese richtlijn afvalverbranding, die drie EU-richtlijnen vervangt. De richtlijn stelt eisen aan de verbranding en het meeverbranden van zowel gevaarlijke als niet-gevaarlijke afvalstoffen. De nieuwe richtlijn stelt strengere eisen aan de emissies dan de vorige richtlijnen deden. Omdat de richtlijn geldt voor de gehele EU, voorkomt het de export van afval naar installaties met minder strenge milieunormen. Bovendien zijn nu voor het eerst ook regels opgenomen voor het meeverbranden van afvalstoffen in elektriciteitscentrales.
In sommige opzichten gaat het ontwerpbesluit verder dan de EU-richtlijn. Zo zijn de emissie-eisen voor alle installaties voor stikstofoxiden, totaal stofdeeltjes en kwik overgenomen van het Bla, en dus strenger. Voor meeverbrandingsinstallaties zijn strengere eisen opgenomen voor kwik, cadmium, thallium en zware metalen en voor meeverbranding in cementovens is de eis voor kwik en stofdeeltjes strenger. Het besluit zal betrekking hebben op ongeveer 52 installaties in Nederland. Het totaal van administratieve lasten voor deze bedrijven zal naar aanleiding van het nieuwe besluit toenemen van 25 naar 27 miljoen euro.
De conclusie is dat voor de AVI's weinig verandert. De normen in de EU-richtlijn zijn lager dan de huidige Nederlandse, maar er is dus gekozen om het huidige hoge niveau te handhaven. Daarmee onderschrijft Nederland niet de doelstelling van de EU om internationaal één norm te stellen, zodat er op dat gebied een gelijk speelveld ontstaat. Wel heeft de minister toegezegd dat een verdere aanscherping van de norm in de toekomst, behoudens wijzigingen in de EU, niet plaats zal vinden. Voor de installaties die afval mee willen gaan verbranden zal wel veel veranderen. Zij hoeven nu niet meer bij de provincie een vergunning aan te vragen, maar zij moeten voldoen aan dezelfde emissie-eisen als de AVI's.


© Uitgeverij Noordhoek BV