Bericht:

Rubriek:

26 april 2002

wet- & regelgeving

LAP door Kabinet vastgesteld

Het Kabinet Kok heeft op haar laatste vergadering van de ministerraad het Landelijk Afvalbeheerplan (LAP) vastgesteld. Ten opzichte van het ontwerp-LAP dat begin dit jaar werd gepresenteerd, is toch een opmerkelijk aantal zaken veranderd. Zo is nu een datum opgenomen waarop de landsgrenzen zullen opengaan voor de in- en export van afvalstoffen. Bovendien komt het moratorium op de uitbreiding van AVI's in 2003 te vervallen.


De aanpassingen op het ontwerp-LAP zijn het gevolg van de inspraakreacties, waarvan er 105 zijn ontvangen, en van de Commissie MER. Ook de aanbevelingen van een Interdepartementaal Beleidsonderzoek naar de afvalverwijdering zijn verwerkt. Als gevolg daarvan zal een stimuleringsregeling worden ontwikkeld waarin zogenaamde 'vermeden CO2-emissies' worden geregeld. Concreet betekent dat, dat door het verbranden van afval en het gelijktijdig opwekken van energie of gebruiken van de warmte, geen fossiele brandstoffen worden verstookt, en dus CO2 wordt vermeden. Door dat te stimuleren zullen de voorgenomen initiatieven voor verbranding van hoogcalorische stromen tegen marktconforme prijzen echt van de grond kunnen komen. Het stimuleringskader moet begin 2003 gereed zijn. De redenering is dat daardoor de markt zich gaat richten op het verbranden met de meeste energiewinst. Als gevolg zullen diverse initiatieven die nu op de tekentafel liggen voor de verwerking van brandbaar restafval doorgezet worden. Op die manier zal meer brandbaar afval, namelijk dat wat nu wordt gestort, verwerkt worden met hoge energieterugwinning. En dat heeft weer tot gevolg dat er geen brandbaar afval hoeft te worden gestort. Echter, zouden die initiatieven te weinig zijn of het afvalaanbod te groot worden, dan zou er toch nog brandbaar afval gestort moeten worden. Om dat te voorkomen is het moratorium op de uitbreiding van de verbrandingscapaciteit bij AVI's per 1 januari 2003 ook van de baan. Het brandbaar afval wordt in dat geval alsnog verbrand in een AVI. Bovendien kunnen de AVI's zich op die manier mooi gaan voorbereiden op het opengaan van de grenzen.
Want de tweede opmerkelijke verandering in het LAP is dat de landsgrenzen voor het verwijderen van brandbaar afval op 1 januari 2006 open zullen gaan. Daaraan is nog steeds de voorwaarde gekoppeld dat er een gelijk speelveld moet zijn met de ons aangrenzende landen (Duitsland, BelgiŽ en Frankrijk). Een gelijk speelveld betekent gelijkwaardige milieu-eisen en afvalsturende regelgeving. Om dat wat af te tasten wordt in 2003 onderzocht welke effecten zullen optreden als de landsgrenzen opengaan. Dan wordt ook gekeken welke maatregelen moeten worden genomen om de publieke belangen te waarborgen. Daaronder wordt verstaan de kosten voor de burger, perspectief op continuÔteit van de afvalverwijdering en het ontstaan van 'bakstenen'. Overigens is het voornemen om 'tijdelijke' uitvoer van brandbaar afval toe te staan aan initiatiefnemers die een nieuwe sorteer- of verbrandingscapaciteit willen oprichten geschrapt. Zoals ook al beschreven in Afval! was de juridische basis hiervoor te slap; het gevaar is te groot dat als eenmaal op die basis een export-vergunning gegeven zou worden, alle aanvragen gehonoreerd moeten worden voor de uitvoer voor verbranden als vorm van verwijdering.


© Uitgeverij Noordhoek BV