Bericht:

Rubriek:

1 november 2002

wet- & regelgeving

LAP niet controversieel

De Tweede Kamer heeft het Landelijk Afvalbeheerplan niet controversieel verklaard. Dat betekent dat op 18 november de behandeling zal plaatsvinden.

Na de val van het Kabinet Balkenende bleek dat de PvdA en GroenLinks voorstander waren het LAP controversieel te verklaren. De vaste Kamercommissie voor VROM gaf daarop een gelijkluidend advies uit. Dat zou betekenen dat de kamerbehandeling na de verkiezingen en met het nieuwe kabinet zou plaatsvinden. Staatsecretaris Van Geel schreef daarop in allerijl een brief, waarin hij de Kamer met klem opriep het LAP toch in de demissionaire periode te behandelen. Zou dat niet gebeuren, dan raken bedrijven en provincies in de knel. Er is dan wel een Wet aangenomen waarin veel van het afvalbeleid is gedelegeerd naar het LAP, maar dat plan is dan niet vastgesteld. En dat heeft gevolgen voor de uitvoering. Bijvoorbeeld voor het nieuwe in- en uitvoerbeleid en de toetsingscriteria voor de vergunningverlening. Dat alles geldt dan nog niet. Bovendien zijn provincies hun menskracht gaan afbouwen, omdat het afvalbeheer op het niveau van Rijksoverheid gaat plaatsvinden. Dus komen zij in de problemen, als de Rijksoverheid door ontbreken van het LAP niet zijn sturende rol gaat invullen. Tot slot wijst hij op de bedrijven die met hun investeringsplannen al op het beleid vooruit liepen, en nu in de knel raken. En dat terwijl er over het LAP steeds grotere consensus ontstaat. Tijdens het ronde tafelgesprek met de vaste Kamercommissie over het LAP op 17 oktober, drongen velen aan op snelle behandeling. Alleen de Afvalfederatie plaatste kanttekenen. In het bestuurlijk overleg van het AOO op 23 oktober bleek echter dat het bedrijfsleven toch een snelle behandeling wilde. Ook vanuit provincies en gemeenten werd daarop aangedrongen.


Uitgeverij Noordhoek BV