Bericht:

Rubriek:

4 april 2002

beleid & uitvoering

Pronk stuurt aanwijzingen voor overgangsperiode

De nieuwe Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) is op 1 mei in werking getreden. Omdat echter een aantal uitvoeringsbesluiten niet klaar zijn, is een overgangsregeling opgesteld die uiterlijk tot 1 januari 2004 zal duren.

Dit schrijft minister Pronk in een circulaire aan de provincies en gemeenten. Hij roept de gemeenten en provincies op om hun regelgeving aan de nieuwe wet aan te passen. De nieuwe wet brengt een groot aantal bevoegdheden die nu bij de provincies liggen naar de minister. Hij constateert echter dat veel zaken die in de wet staan, nog niet definitief zijn vastgesteld. Bijvoorbeeld het LAP, dat er nu op een haar na is, en ook de Eural. Afgezien daarvan kent de Wet een aantal bepalingen die nader moeten worden uitgewerkt in uitvoeringsregelingen. De verwachting is dat deze in de loop van 2002 worden opgesteld, om per 1 januari 2003 in werking te treden of uiterlijk 1 januari 2004. In de overgangsperiode zal de PMV zoveel mogelijk van toepassing blijven. Zo zal de provincie de aangewezen instantie blijven voor de meldingen van afvalstoffen, ook al zal dit feitelijk bij het LMA plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor de lijst van inzamelaars; ook daar zal de provincie namens de minister zorg voor blijven dragen. De circulaire kent vijf bijlagen waarin de gevolgen van de overgangsperiode worden uitgelegd. Vooral voor provincies geldt dat zij een aantal taken die zij nu uitvoeren maar die volgens de Wet naar een landelijk niveau moeten worden gebracht, nog even zullen moeten blijven uitvoeren, al of niet aangepast aan de nieuwe wet. Sommige gemeenten zullen de APV moeten aanpassen, vooral als het gaat om deze zorgplicht, het zwerfafval en het vergunningenstelsel voor bedrijfsafval en gevaarlijke stoffen. Een van de bijlagen gaat gedetailleerd in op de wijze van melden en registreren in de overgangsfase.


Uitgeverij Noordhoek BV