Bericht:

Rubriek:

24 april 2002

inzameling

Taakstelling gescheiden inzameling wordt bijgesteld

De taakstelling voor 2000 die gemeenten van het rijk hadden gekregen voor het scheiden van huishoudelijk afval hebben zij niet gehaald. Het AOO, dat de jaarlijkse rapportage daarvoor opstelt, noemt geen oorzaak van het achterblijven.

Over het algemeen hebben gemeenten meer huishoudelijk afval gescheiden opgehaald, maar de verschillen zijn groot. In slechts 216 gemeenten wordt één of meer van de taakstellingen gehaald. Tussen 1995 en 2000 nam de scheiding gemiddeld wel toe van 161 naar 180 kilo per inwoner. Maar omdat de totale hoeveelheid restafval in dezelfde periode ongeveer evenveel steeg, blijft het scheidingpercentage gelijk op 42 procent. Bovendien is de groei van de afvalscheiding vrijwel volledig te danken aan de fractie papier en karton. Het LAP, waarin nieuwe doelstellingen zijn geformuleerd, gaat uit van een scheiding van zestig procent in 2006. Het moeizame verloop van de scheidingsresultaten tussen 1995 en 2000 doet twijfelen aan de haalbaarheid van die doelstelling in het LAP. Het AOO put hoop uit het feit dat de resultaten tussen gemeenten onderling aanmerkelijk verschillen. De achterblijvende gemeenten zouden zich kunnen spiegelen aan de koplopers, waardoor het gemiddelde omhoog wordt getrokken. Er zijn verschillende initiatieven aan de gang om dat te bereiken. Aan de andere kant lijkt het AOO ook te onderkennen dat de lat wel erg hoog ligt. De rapportage is aanleiding om de invulling van de taakstelling op gemeentelijk niveau te bezien. Gezocht wordt naar een realistische taakstelling die recht doet aan de gemeentelijke situatie, zo schrijft het AOO.


© Uitgeverij Noordhoek BV