Bericht:

Rubriek:

17 december 2002

wet- & regelgeving

LAP eindelijk door de Kamer

Vlak voor het kerstreces heeft de Tweede Kamer ingestemd met het LAP, waarbij tien van de dertien ingediende moties werden aangenomen. De verwachting is dat het LAP op 1 maart inwerking zal treden.

Na de commissiebehandeling van 18 november en de schriftelijke beantwoording van Staatssecretais Van Geel, vond VVD kamerlid Klein Molekamp dat er nog steeds teveel onduidelijk was en vroeg om een plenaire behandeling. Die volgde op 12 december. Ook nu domineerde het gelijke speelveld en de export de discussie. Voor de export had Koopmans (CDA) een motie ingediend om de controle en de handhaving te verscherpen. Daartoe zouden de reeds verleende exportontheffingen opnieuw moeten worden beoordeeld en getoetst en eventueel worden ingetrokken. Nieuwe beschikkingen moeten beter handhaafbaar worden gemaakt en voorzien worden van een boetebeding. De motie werd aangenomen, evenals die van Klein Molekamp waarin gevraagd werd om een gelijkspeelveld op alle onderdelen als beleidsuitgangspunt te nemen en het LAP daarop aan te passen. Ook de motie van het Kamerlid van den Brink (LPF) haalde het waarin de vergunningtermijn voor afvalverwerkende bedrijven van maximaal tien jaar, zoals in het LAP staat, wordt gewijzigd in de mogelijkheid voor vergunningen voor onbepaalde tijd. Investeringen hebben immers een afschrijvingstermijn van 15 tot 20 jaar. Een andere belangrijke wijziging komt voort uit de motie van Klein Molekamp waarin de toetsing van de minimumstandaard per AMvB wordt afgekondigd, zodat die standaard tegelijk voor alle inrichtingen gaat gelden. In het oorspronkelijke voorstel zou het via de vergunning lopen, en dat zou tot ongelijkheid per bedrijf leiden, omdat niet alle vergunningen tegelijkertijd worden herzien. Veel discussie tenslotte leverde de motie van eveneens Klein Molekamp op over het rapport 'de verwerking verantwoord'. In het LAP verwijst naar de richtlijnen in het rapport voor gevaarlijk afval, met name ten aanzien van het mengen. Het rapport was opgesteld voor de HOI's, maar de Staatssecretaris wil de richtlijnen voor al het gevaarlijk afval laten gelden. Anders zou er rechtsongelijkheid ontstaan. De motie vroeg aanvankelijk om de richtlijnen uitsluitend op de HOI's van toepassing te verklaren, maar Klein Molekamp zwakte het in derde termijn af door ook installaties vergelijkbaar met HOI's erbij te betrekken. Vaan Geel zal de aangenomen motie uitvoeren, maar met een aantal restricties.
Tussen met name de fracties VVD en CDA en de Staatssecretaris blijft een verschil van mening bestaan over de stortbelasting en de invloed daarop op de export, de snelheid en mate waarin een gelijk speelveld wordt bereikt. De Staatssecretaris zal de motie over het gelijke speelveld wel overnemen, maar is het inhoudelijk er niet mee eens. Dat zal gevolgen hebben voor de uitvoering van de motie. Koopmans verwacht zelfs dat daardoor het komend jaar de stortbelasting weer ter discussie zal komen te staan. Ook Van Geel denkt daaraan. Hij voert gesprekken met het bedrijfsleven om te gaan sturen via de ontheffing van de stortbelasting. Bijvoorbeeld door te heffen op de export van restfracties of ontheffen op het storten daarvan. Ook wordt met het bedrijfsleven de problemen rond het criterium nuttige toepassing bezien.


Uitgeverij Noordhoek BV