Bericht:

Rubriek:

18 februari 2003

beleid & uitvoering

Zwerfvuil meetbaar en vergelijkbaar gemaakt

Nederland Schoon en CROW hebben een systeem ontwikkeld waarmee eenvoudig de mate van zwerfvuil in de openbare ruimte kan worden vastgesteld.

Doel is om nog inzichtelijker te maken hoe schoon schoon is, waarbij zowel op beleidsmatig, als bestuurlijk als uitvoerend dezelfde systematiek en beoordeling wordt gebruikt. Aan dat laatste schort het nogal, wat aanleiding tot verwarring geeft. Beide organisaties noemen het systeem dat in een publicatie zal verschijnen een mijlpaal. Voor het eerst zouden de kwaliteitsniveaus voor zwerfafval worden genormeerd via beelden en aantallen eenheden. Bovendien kan door middel van gegevens als het gemiddelde inkomen van een buurt, de mate van verstedelijking, het inzamelsysteem en de vervuilingsnelheid worden berekend hoeveel personeel nodig is. Door een eensluidende systematiek moeten op den duur de openbare ruimten in verschillende steden onderling vergelijkbaar worden.


Uitgeverij Noordhoek BV