Diftar in Maaslandgemeenten een succes

Diftar vermindert de hoeveelheid huishoudelijk afval, verbetert de scheiding en is voor de burger kosten neutraal in te voeren. Dat is de conclusie die de Maaslandgemeenten in Limburg trekken na 1 jaar te hebben geëxperimenteerd met een diftarsysteem op frequentie/volumebasis.

Bericht:

Rubriek:

25 november 1997

Inzameling

Als gevolg van de daling van het aantal aangeboden containers kunnen inzamelroutes sneller worden gereden en is de inzameltijd aanzienlijk teruggelopen en wordt ook 15% minder brandstof verbruikt. Daarnaast zijn zeer goede resultaten geboekt met de hoeveelheden en scheiding van het afval.

Voor de burgers zal dit betekenen dat de heffing in 1996 niet is verhoogd. In vergelijking met 1995 is in 1996 een besparing bereikt van bijna 350 duizend gulden op de verwerkingskosten van gft- en restafval. Dit komt neer op ongeveer 20 gulden per huishouden. Daar staat wel een investering van 17 gulden per huishouden tegenover. Voor veel huishoudens betekent dit dat de tarieven ongeveer gelijk zullen blijven of als het afvalaanbod gelijk is gebleven deze slechts licht zal stijgen. Bovendien zullen deze resultaten een extra positief effect in de toekomst hebben als de verwerkingstarieven gaan stijgen.

Uit de enquête die onder de burgers is gehouden kwam naar voren dat ruim 87 procent redelijk of geheel tevreden was over het diftarsysteem. Opmerkelijk is dat de invoering een belangrijke gedragsverandering teweeg heeft gebracht, die natuurlijk ook al uit de resultaten blijkt. Maar ook het merendeel van de burgers vindt dat zij meer bruikbaar afval apart houden. Ook wordt er meer gft thuis gecomposteerd en een kwart van de burgers let meer op afvalaspecten bij het boodschappen doen.

Het systeem

Gekozen is voor een systeem waarbij de omvang van de aan de burger in rekening gebrachte kosten wordt bepaald door de maat van de containers en het jaarlijks aantal aanbiedingen van containers. Er zijn twee soorten containers: een groene voor het gft en een grijze voor restafval en deze kunnen in verschillende volumes worden geleverd.

Het tarief van de afvalstoffenheffing bestaat uit drie elementen. In de eerste plaats betaalt iedere aansluiting een basistarief. Hiervoor krijgt de burger de kleinste containers. Kiest men voor grotere containers dan betaalt men een toeslag. Voor het tarief kan jaarlijks 14 maal de grijze en 18 maal de groene container worden aangeboden. Als een van beide containers vaker wordt aangeboden dan worden deze extra ledigingen belast met een vastgesteld bedrag.

Belangrijk onderdeel van de evaluatie was de constatering dat in de Maaslandgemeenten slechts sprake is van een lichte toename van zwerfvuil en illegale dumpingen. In de meeste gevallen ging het dan ook nog om de dumping van grofhuisvuil, bedrijfsafval en puin.

Vreemd genoeg wordt door de verschillende gemeenten die in de Maaslandgemeenten zijn verenigd verschillende tarieven berekend, die ook nog eens sterk verschillen. Zo verschilt het basis tarief van een minimum van f. 207,30 tot een maximum van f. 287,-. Een recent evaluatierapport adviseerde dan ook nog eens kritisch hiernaar te kijken en de soms onverklaarbare verschillen in ieder geval te nivelleren.

Invoering tijdrovend

Ondanks het toch eenvoudige systeem is de invoering een omvangrijke en tijdrovende operatie geweest. Apparatuur moest worden aangeschaft, burgers geïnformeerd, de APV aangepast en personeel moest worden opgeleid. Na enige aanloopproblemen verloopt de afvalinzameling nu vrijwel probleemloos. Storingen in het diftarsysteem zijn tot nu toe uitgebleven. Een paar problemen doen zich nog voor. Tegen de regels in worden composteerbare zakken in gft-containers gestopt en worden containers te vol geladen waardoor de deksel niet meer sluit. Dit geeft uiteindelijk problemen met de beladingsinstallatie van de afvalinzamelvoertuigen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV