Meer mogelijkheden voor verontreinigde grond

Volgens de regels van het Bouwstoffenbesluit mag verontreinigde grond alleen worden toegepast onder voorwaarde dat de grond zich niet kan mengen met de bodem zodat het later altijd weer terugneembaar is. Als er bovendien een kans bestaat dat stoffen uit de grond kunnen weglekken, dan moeten daarnaast isolerende voorzieningen worden aangebracht. Volgens de Technische Commissie Bodembescherming (TCB) kan een beheerregime voor het verplaatsen van verontreinigde grond een gelijk niveau van bodembescherming bieden als het Bouwstoffenbesluit.

Bericht:

Rubriek:

20 december 1997

Beleid & uitvoering

Bij gemeenten zijn intussen problemen ontstaan met het bodembeheer. Als er op een locatie grond afgegraven moet worden, bijvoorbeeld voor een parkeergarage, dan heeft de gemeente een partij verontreinigde grond. Deze grond kan gebruikt worden om een geluidswal aan te leggen. Het toepassen van verontreinigde grond is gebonden aan de voorwaarden van het Bouwstoffenbesluit. Dit leidt tot stagnatie van bouwprojecten binnen gemeenten, constateert de TCB. Volgens het Bouwstoffenbesluit zijn de producten waarop het van toepassing is vrij verhandelbaar. Vanuit het oogpunt van risicobeheersing is volgens de TCB ook een andere benadering mogelijk. Verontreinigde grond zou volgens een beheerregime niet terugneembaar en zonder isolerende voorzieningen kunnen worden toegepast, als aan twee voorwaarden wordt voldaan.

Twee voorwaarden

De eerste voorwaarde is dat de grond alleen mag worden toegepast op bodem met een 'vergelijkbare kwaliteit'. De grond zou wat betreft het soort verontreinigen dat er in voor komt en de mate van verontreiniging ongeveer overeen moeten komen met de bodem waarop de grond wordt toegepast. Daarnaast stelt de TCB dat de grond alleen mag worden toegepast binnen een afgeperkt gebied, een 'beheersgebied'. Hiermee wordt een geografisch begrensd gebied bedoeld dat onder dezelfde administratieve eenheid valt, bijvoorbeeld een gemeente of provincie of een speciale beheerorganisatie.

Meer informatie bij TCB, telefoon 070-3393034.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV