Nieuwe regeling voor scheiden gevaarlijk afval

In een voorstel voor een nieuwe regeling die ontdoeners en verwerkers verplicht om gevaarlijk afval te scheiden en gescheiden te houden worden 37 (product)categorieën onderscheiden die gescheiden moeten worden gehouden. Volgens de Minister die de regeling snel wil invoeren, sluit deze goed aan bij de huidige praktijk.

Artikel:

Rubriek:

Inhoud:

10 februari 1998

Wet- & regelgeving

Achtergrond

Inhoud en gevolgen

Categorieën

Geen invloed op de ontdoeners

De minister van VROM heeft een ontwerpregeling voor het scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister wil de regeling zo spoedig mogelijk invoeren. De regeling is noodzakelijk als implementatie van de Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen van de EU.

De nieuwe regeling vervangt de Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen. Deze bleek in de praktijk niet te voldoen. De daarin gebruikte categorie-indeling van gevaarlijke afvalstoffen bleek niet aan te sluiten op de noodzaak en wenselijkheid van het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen in de praktijk. Voorts bleek de termijn van invoering door de provincies (voor het wijzigen van vergunningen) te kort.

De gewijzigde regeling definieert 37 te scheiden en gescheiden te houden categorieën van gevaarlijke afvalstoffen. Daarnaast kunnen nu wijzigingen in vergunningen voor het opslaan en verwerken vervangen rechtstreeks worden verwerkt. Dit komt tegemoet aan de bezwaren van de provincies. De Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen bij niet-vergunningplichtige inrichtingen wordt ingetrokken, omdat bij nader inzien bleek dat de Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen geen betrekking heeft op deze categorie van inrichtingen.

Achtergrond

Kort na het in werking treden van de EU Regeling scheiden gevaarlijke afvalstoffen bleek dat deze regeling in de praktijk leidde tot een aantal uitvoeringsproblemen. Het voornaamste werd gevormd door de gebruikte categorie-indeling van gevaarlijke afvalstoffen. Deze sloot niet aan op de noodzaak en wenselijkheid van het scheiden van gevaarlijke afvalstoffen in de praktijk. Met name is te weinig gekeken naar de wenselijke methoden van nuttige toepassing en is scheiden ook voorgeschreven in gevallen dat dit niet zinvol. Ook bleek de termijn van invoering door de provincies (door het ambtshalve wijzigen van vergunningen) te kort.

Inhoud en gevolgen

De scheidingsverplichting geldt voor bedrijven en ondernemingen die gevaarlijke afvalstoffen verwijderen, nuttig toepassen, inzamelen of vervoeren. De inzamelaars en de vervoerders vallen niet onder deze regeling, tenzij zij als drijver van een inrichting een vergunning hebben voor het opslaan of overslaan van gevaarlijke afvalstoffen. Voor inzamelaars en vervoerders is een richtlijn vastgesteld in de Wet milieubeheer. Vervoerders worden beschouwd als "verlengde arm" van de ontdoener of de ontvanger. Het zich ontdoen van afvalstoffen kan dan ook niet gebeuren door afgifte van die afvalstoffen aan de vervoerder, maar is alleen geoorloofd - door tussenkomst van de vervoerder - aan een persoon die op grond van een geldige vergunning de bevoegdheid heeft de afvalstoffen in ontvangst te nemen. Om dezelfde redenen kan een vervoerder geen afvalstoffen in ontvangst nemen. Gelet op deze positie van de vervoerder is het hem niet toegestaan zelfstandig te mengen. Het is de verantwoordelijkheid van degene die opdracht heeft gegeven voor het vervoer (de ontdoener dan wel de ontvanger) dat de vervoerder de afvalstoffen op de juiste wijze gescheiden houdt.

Categorieën

De regeling definieert 37 categorieën van stoffen die gescheiden moeten worden gehouden. Volgens de Minister worden in de praktijk deze gevaarlijke afvalstoffen in het algemeen reeds gescheiden gehouden en is voldoende capaciteit voor verwerking ervan aanwezig. Binnen de genoemde categorieën wordt niet nader gespecificeerd. Het is ook niet de bedoeling nog verdergaande scheidingsvoorschriften in de regeling op te nemen.

In de vorige regeling was sprake van een instructiebepaling aan het bevoegd gezag om een en ander vast te leggen in de vergunning op grond van de Wm. In deze regeling is deze bepaling gewijzigd. Voor houders van een vergunning voor het opslaan en het verwerken is nu sprake van een rechtstreeks werkende regeling. Dit is minder belastend voor het bevoegd gezag. Dit hoeft immers geen procedures tot aanpassing van de verleende vergunningen ingevolge de Wm op te starten. Voor de betrokken bedrijven geldt dat hierdoor rechtsongelijkheid met andere bedrijven zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Geen invloed op de ontdoeners

De regeling heeft geen betrekking op de primaire ontdoeners van de desbetreffende gevaarlijke afvalstoffen. Het scheiden en gescheiden aanbieden van gevaarlijke afvalstoffen door de primaire ontdoeners wordt wel van groot belang geacht. Aan primaire ontdoeners kan de verplichting worden opgelegd tot het scheiden en gescheiden houden van bepaalde categorieën gevaarlijke afvalstoffen, en ook de afvalstoffen gescheiden af te geven. Het is de bedoeling dat genoemde scheidingsbepaling in deze besluiten wordt opgenomen om de nuttige toepassing van gevaarlijke afvalstoffen, dan wel de afvoer van gevaarlijke afvalstoffen voor een specifieke eindverwerking te bevorderen.

Voor wat andere primaire ontdoeners betreft wordt nog nagegaan op welke wijze het scheiden, gescheiden houden en gescheiden afgeven het best kan worden nagestreefd.

Meer informatie:

Voor de tekst van het besluit en de categorieën van de stoffen: Regeling scheiden en gescheiden houden van gevaarlijke afvalstoffen

 


© Uitgeverij Noordhoek BV