PMV vereenvoudigd

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) heeft nieuwe modelregels opgesteld, die een sterke vereenvoudiging van de afvalverwijdering inhouden. Iedere provincie zal deze nu in hun eigen provinciale milieuverordening (PMV) gaan vastleggen.

Bericht:

Rubriek:

25 februari 1998

Wet- & regelgeving

De voorgestelde veranderingen hebben vooral betrekking op de melding en registratie van bedrijfsafval. Zo zijn depots van klein chemisch afval daarvan vrijgesteld. Het vervoer van gevaarlijke afvalstoffen tussen verschillende inrichtingen van een rechtspersoon wordt vrijgesteld van de inzamelvergunning evenals die voor de inzameling van kwikthermometers. Wel zal er een vergunningplicht komen voor de inzameling van restanten laboratorium afval.

De zogenaamde Groene lijst van afvalstoffen, gebaseerd op de Europese verordening overbrenging van afvalstoffen (EVOA) is uitgebreid. De Groene lijst leverde nogal wat onduidelijkheden op, omdat niet duidelijk was wat onder 'stromen' werd verstaan en waarom bepaalde afvalcategorieën niet op de lijst voorkwamen. Hetzelfde geldt voor het nut van het melden van stromen bestemd voor recycling. Verder hebben verschillende brancheorganisaties de laatste tijd gevraagd bepaalde monostromen, zoals oud papier, niet onder de PMV te laten vallen.

De Groene lijst wordt daarom uitgebreid met een aantal hergebruikstromen: groenafval, lederwaren en lederenvoorwerpen, steenwol, droge toners, tonercassettes en printerlinten. Verder worden de afvalstoffen op de Groene lijst en de aanvullende stromen uitgezonderd van de PMV-verplichtingen, behalve het verplicht voeren van een begeleidend document. De voorgestelde uitzonderingen gelden echter alleen voor homogene afvalstromen die bestemd zijn voor hergebruik.

Ook voor retourlogistiek zijn aanpassingen van de PMV voorgesteld. Vooral bij winkels met een groot aantal kleine stromen gaf stipte naleving problemen. De administratieve lasten van begeleidingsbrief en melding zijn dusdanig, dat deze niet in verhouding staan met het beoogde milieurendement. Nu kunnen deze gebruik maken van een vrijstelling. De criteria of hieraan wordt voldaan, staan in een toelichting op het voorstel.

Vooral de aannemerij zal blij zijn met de verruiming van de 'kofferbakregeling'. Deze regeling maakt het mogelijk dat bij transport tot 500 liter bedrijfsafval geen begeleidingsbrief nodig is. De nieuwe grens is echter verlegd tot ongeveer 2000 kilo, in combinatie met een rijbewijs B.

De wijzigingen zijn nu nog voorstellen van het IPO. De verschillende provincies zullen deze in hun PMV in het loop van het jaar doorvoeren. Nu al is duidelijk dat enkele provincies voortvarender te werk zullen gaan, waardoor er weer verschillen zullen ontstaan tussen de provincies onderling. Verwacht wordt dat gedurende een klein jaar de PMV op belangrijke onderdelen niet uniform zullen zijn. Een bekende situatie uit het verleden die net was rechtgetrokken.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV