Dynamische stortplaats biedt milieuvoordelen

Door de natuurlijke, biochemische processen in afvalstortplaatsen te benutten wordt het afval sneller onschadelijk gemaakt. Hierdoor is mogelijk minder nazorg nodig. Dit blijkt uit een onderzoek 'Duurzaam storten' dat in opdracht van de VVAV is uitgevoerd.

Bericht:

Rubriek:

1 april 1998

Verwijdering

In de huidige wijze van storten wordt het afval op de stortplaats 'ingepakt' en daarmee geïsoleerd van de omgeving. Dit gebeurt door het aanbrengen van ondoorlaatbare onder- en bovenafdichtingen. Hiermee wordt voorkomen dat verontreinigende stoffen in contact komen met het grondwater, de bodem en de lucht. Door deze isolatie worden de natuurlijke afbraak-, vastleggings- en uitloogprocessen in het afval stilgelegd. Het gevolg is dat de verontreinigingen in dezelfde concentraties in het afval aanwezig blijven, waardoor er voor de stortplaats 'eeuwigdurende' nazorg nodig is.

Uit het onderzoek 'Duurzaam storten' blijkt dat een dynamische stortplaats waarin de natuurlijke processen worden benut milieuhygiënische voordelen kan bieden. Daarnaast lijkt het economisch en technisch haalbaar en kan het leiden tot kostenbesparingen. Het uitgangspunt van duurzaam storten is dat het hergebruik van de gestorte afvalstoffen wordt gemaximaliseerd en de milieurisico's voor lucht, water en bodem worden geminimaliseerd. In het onderzoek is informatie verzameld over de volgende aspecten van storten:

  • tijdelijke opslag; hoe kan afval zodanig worden opgeslagen dat het op een later tijdstip hergebruikt kan worden?
  • Maximaliseren hergebruik: hoe kan het afval zodanig worden opgeslagen dat het door de natuurlijke processen na verloop van tijd geschikt wordt voor hergebruik?
  • Definitieve verwijdering: hoe kan het afval zodanig worden gestort dat er een chemisch evenwicht ontstaat tussen stortplaats en omgeving.

Het onderzoek naar duurzaam storten is een uitwerking van de ideeën van drie finalisten van de prijsvraag 'Opgeruimd staat netjes, storten over de eeuwgrens' die de VVAV in 1994 organiseerde. DHV introduceerde toen het Megastratem (tijdelijke opslag), Grondmechanica Delft het idee van de Recyclebare stort (hergebruik) en ECN presenteerde de Equistort (definitieve verwijdering).

De VVAV wil het onderzoek naar duurzaam storten voortzetten en de mogelijkheden hiervan toetsen aan de praktijk. Dit kan door het analyseren van beschikbare gegevens over afval en percolaat van bestaande en oude stortplaatsen in zowel Nederland als in andere landen. Daarnaast wil de VVAV pilotprojecten uitvoeren om de theorie te testen in de praktijk.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV