Scoribel tekent protest aan tegen MJP-GA II

Volgens Scoribel is het MJP gevaarlijk afval II in strijd met het gemeenschapsrecht, omdat het een inbreuk maakt op het vrije verkeer van goederen en het een onjuiste uitwerking is van de Europese Verordening Overbrenging Afvalstoffen (EVOA).

Bericht:

Rubriek:

26 mei 1998

wet- & regelgeving

Om die reden heeft Scoribel een klacht ingediend bij de Europese Commissie voor het im- en exportbeleid dat voortvloeit uit het MJP-GA II. Scoribel is optimistisch over de afloop van de procedure, omdat zij de klacht heeft laten toetsen door gespecialiseerde juristen. Daaruit is de verwachting bewaarheid dat het MJP-GA II in juridisch opzicht geen stand houd. Zij wordt daarin gesterkt door de uitkomst van een vergelijkbare klachtprocedure tegen het Duitse beleid. De Europese Commissie heeft vastgesteld dat het Duitse im- en exportbeleid een schending betekent van het Europese Recht over grensoverschrijdend verkeer van afvalstoffen. Tussen het Duitse en Nederlandse beleid bestaan volgens Scoribel duidelijke overeenkomsten, zoals het gebruikte criterium calorische waarde van afvalstromen en de beoordeling van exportaanvragen naar aard en samenstelling van de afvalstoffen in plaats van op grond van een beoordeling van het verwerkingsprocédé.

Scoribel is een Belgisch bedrijf dat afval vanuit geheel Europa aantrekt om Ciments d'Obourg (eveneens in België) te voorzien van brandbaar materiaal ter vervanging van brandstof. De afgelopen jaren heeft Scoribel initiatieven genomen om verschillende soorten afval vanuit Nederland naar België te transporteren. Met het MJP II wordt Scoribel naar eigen zeggen voor de zoveelste keer geconfronteerd met regels die dit grensoverschrijdend vervoer van afval kunnen verhinderen. Om die reden heeft Scoribel tegen het MJP II bezwaar ingediend bij de Europese Commissie, omdat deze in strijd zou zijn met de Europese wetgeving, en vooral over afval.

De bezwaar wordt onderverdeeld in 10 punten, die tezamen de basis vormen voor het feit dat het MJP II niet in overeenstemming met het Europese recht zou zijn. De belangrijkste argumenten zijn dat het onderscheid tussen energieterugwinning en afvalverbranding niet is terug te vinden in de EU afvalrichtlijnen. Aangevoerd wordt dat de EU geen calorisch criterium aandraagt voor onderscheidt van afval voor hergebruik of voor verwijdering. Volgens Scoribel heeft de Europese Commissie eerder al het gebruik van een calorisch cirterium verworpen in een zaak die Scoribel tegen Duitsland had aangespannen.

In het MJP-GA II worden bepaalde soorten afval onderscheiden die gestort moeten worden. Ook hier tekent Scoribel bezwaar tegenaan, omdat een dergelijke classificatie ook niet terug te vinden zou zijn in de EU-richtlijnen.

Ook het uitgangspunt in het MJP dat de structuur voor definitieve verwijdering in Nederland in stand moet worden gehouden wordt bestreden. Hiertegen tekent Scoribel bezwaar aan, omdat dit niet in overeenstemming is met de beginselen van het verdrag dat ten grondslag ligt aan de Europese Unie. De Europese Commissie heeft het principe van zelfvoorziening alleen goedgekeurd voor afvalstort en een dergelijke uitzondering is alleen mogelijk vanuit het oogpunt van milieubehoud, en niet vanuit een bescherming van het milieu, zo motiveert Scoribel de onjuistheid van het principe.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV