Stroom aan initiatieven voor kunststofrecycling

Als vertegenwoordiger van de verpakkingsketen wil de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK) een aantal ontwikkelingsprojecten beginnen, om daarmee de doelstellingen in het Convenant Verpakken II te realiseren.

Bericht:

Rubriek:

3 juni 1998

Nuttige toepassing

Al sinds enige tijd werkt Texaco aan de bouw van een unit om kunststofafval om te zetten in synthese gas. De belangstelling vanuit de verpakkingsketen hiervoor is groot en men wil zelfs het project in de aanloopfase financieel ondersteunen, als daarna het project zich marktconform zichzelf kan bedruipen. Aanvankelijk leek de VAM bereid het kunststofafval aan Texaco te leveren, maar heeft daar toch vanaf gezien, omdat binnen de economie van hun nascheiding en afvalverwerking geen ruimte meer was voor de aan Texaco te betalen 'gate fee'. Als vertegenwoordiger van de kunststofketen zoekt de VMK nu in hoeverre andere partijen kunststofafval willen leveren. Daarnaast heeft zij bij de overkoepelende Europese organisatie APME er op aangedrongen om Texaco te ondersteunen bij het verkrijgen van leveringsgaranties van afvalbeheersorganisaties in de EU.

Vanuit de VMK is een ander initiatief gekomen voor een project voor het gebruik van kunststof- en kunststof/papierafval als co-brandstof in een poederkoolgestookte energiecentrale. In het project zal KNP BT Packaging en SCA De Hoop Packaging met steun van de KEMA een bereidingswijze voor een brandstof op basis van kunststofafval ontwikkelen. Hierin participeert de VAM wel en zal kunststoffracties aanleveren uit het pilotproject voor de nascheiding van restafval. Deze ontwikkeling wordt financieel gesteund door de APME en de NOVEM. Bij een succesvolle afronding zullen de partijen definitieve afspraken maken over de levering en zullen de installaties worden aangepast aan de nieuwe brandstof. Een haalbaarheidsonderzoek heeft al uitgewezen dat deze brandstof marktconform kan worden ingezet. Ook zullen de milieueffecten vergelijkbaar zijn met die van Texaco. Naast dit project heeft de VMK ook een project in gang gezet voor de vervanging van cokes door kunststofafval. Hiermee wil men aan de inspanningverplichting gaan voldoen om tot 8% materiaalhergebruik te komen, zoals is afgesproken in het deelconvenant Materiaalhergebruik Kunststofverpakkingen.

Voor dit alles moet natuurlijk wel een redelijke schone kunststof afvalstroom beschikbaar komen. Ook daaraan werkt de VMK. Voorstellen voor ondersteuning van de KWDB-sector worden nu ontwikkeld voor het stimuleren om kunststof verpakkingsafval gescheiden aan te leveren. Dit zal er toe moeten leiden dat in 2001 27% van alle kunststofverpakkingen mechanisch wordt herverwerkt. Daarvoor zal in vier jaar de herverwerking moeten stijgen van 70 kton naar 160 kton. Vandaar dat nu aan ontdoeners, inzamelaars, bewerkers en herverwerkers wordt gevraagd om projectvoorstellen in te dienen. Voor financiële ondersteuning komen in aanmerken projecten voor toepassing van regranulaat, verbeteren van de kosteneffectiviteit van de mechanische recycling en inzamelprojecten in de KWBD-sector.

Meer informatie: VMK, telefoon 070-317490

 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV