Bericht:

Rubriek:

31 juli 1998

Beleid & uitvoering

Subsidieregeling voorlichting en doorlichting schoner produceren

Vanaf 1 augustus 1998 kunnen aanvragen ingediend worden voor de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren. Voor deze tender is dit jaar fl. 1,7 mln. beschikbaar. Tot en met 15 oktober 1998 kunnen projectvoorstellen worden ingediend.

 

Voorstellen kunnen worden ingediend door intermediaire organisaties (zoals brancheorganisaties, adviesbureaus, Kamer van Koophandel en Bedrijfsmilieudiensten), die ervoor zorgen dat het midden- en kleinbedrijf (MKB) geïnteresseerd wordt in het nemen van rendabele milieumaatregelen. De projecten bestaan uit voorlichtingsactiviteiten (voorlichtingsdagen, workshops, brochures) al of niet vergezeld van een doorlichting ('scan'). Het subsidiepercentage bedraagt 66 2/3% van de projectkosten met een maximum van f. 250.000 per project. De subsidieregeling is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van Economische Zaken en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

In de projectvoorstellen moet aan tenminste twee van de volgende thema's aandacht worden geschonken: bedrijfinterne milieuzorg, milieutechnologie, milieugerichte productontwikkeling, preventie van emissies (waaronder afvalpreventie) en energie-efficiency. In het voorlichtingsproject dient sprake te zijn van een zodanige samenwerking dat kennis op het gebied van zowel voorlichting, milieuzorg als bedrijfseconomie vertegenwoordigd is. Ook provincies en gemeenten kunnen daarbij een rol vervullen.

De Adviescommissie Schoner Produceren zal de binnengekomen aanvragen rangschikken. Zij houden daarbij rekening met drie criteria:

a. perspectief bieden op vermindering van de belasting van het milieu;

b. perspectief bieden op het behalen van bedrijfseconomisch voordeel;

c. zich richten op ondernemingen in Nederland die een achterstand in kennis en attitude hebben ten aanzien van het toepassen van productiemethoden en het ontwikkelen van producten die leiden tot een vermindering van de belasting van het milieu.

Programma Schoner Produceren

De subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren is een onderdeel van het programma Schoner Produceren. Hierin participeert naast de twee ministeries ook het Interprovinciaal

Overleg (IPO). Het programma Schoner Produceren heeft als doelstelling het MKB te interesseren voor en te activeren tot het bijdragen aan de vermindering van milieubelasting respectievelijk aan de verbetering van de energie-efficiency op economisch verantwoorde wijze door schonere productiemethoden en producten.

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

1. communicatie-activiteiten (zoals een informatie-bulletin en adviseursdag);

2. de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren;

3. de Subsidieregeling energie-efficiency- en milieuadviezen Schoner Produceren;

4. overige activiteiten (zoals monitoring en klankbordgroep).

 

De twee subsidieregelingen hebben een volgtijdelijk karakter. Een ondernemer wordt bij de subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren eerst bewust gemaakt dat het nemen van milieu- of energiemaatregelen ook economisch voordeel kan opleveren. Wanneer een

ondernemer na deze fase behoefte heeft aan een uitgebreid, op de individuele onderneming toegespitst advies, kan hij daarvoor een beroep doen op de Subsidieregeling energie-efficiency- en

milieuadviezen Schoner Produceren. Een ondernemer kan overigens ook een beroep doen wanneer hij niet is voorgelicht in het kader van een project op grond van de Subsidieregeling voorlichting en doorlichting Schoner Produceren.

Aanvraagformulieren en meer informatie over de Subsidieregeling Voorlichting en Doorlichting zijn te verkrijgen bij Senter: 070-361 04 36.


© Uitgeverij Noordhoek BV