Bericht:

Rubriek:

14 oktober 1998

Inzameling

Nederland kiest voor gecombineerde financiering voor scheepsafval

De Europese Commissie heeft een ontwerp van een richtlijn voor havenontvangstinstallaties klaar, waarmee het mariene milieu beter beschermd moet worden. Nederland kiest daarbij voor een systeem van indirecte en directe financiering, aangezien dit het meest rechtvaardige zou zijn.

De Europese Commissie heeft een richtlijn in de maak voor havenontvangstfaciliteiten voor scheepsafval en ladingsresiduen. Doel van de richtlijn is de (illegale) lozingen van scheepsafval en ladingsresiduen door schepen die Europese havens aandoen tegen te gaan. Ook wil men verhoging van het serviceniveau en verbetering van de beschikbaarheid en het gebruik van havenontvangstfaciliteiten. Om dit te realiseren heeft de Europese Commissie een voorstel gedaan:

Voor Nederland is met name de keuze voor het 'gemengde' systeem van directe en indirecte financiering van belang. De keuze wordt bepaald door het beginsel "de vervuiler betaalt". Invoering van indirecte financiering zonder meer, dus een systeem, waarbij alle kosten zijn opgenomen in de havengelden dan wel via een aparte heffing zichtbaar zijn op de rekening voor het schip, betekent dat er bij de ontdoener geen enkele financiële prikkel bestaat tot minimalisering of scheiding van het afval dat tijdens de reis van het schip aan boord ontstaat. Verder is kostenbeheersing van inzameling en verwerking van scheepsafval onder een dergelijk regime niet mogelijk; het is onmogelijk om vooraf een schatting te maken van de in te zamelen hoeveelheden ernstig verontreinigd scheepsafval. Aangezien de verwerking van zulke partijen hoge kosten met zich meebrengt kan dit er toe leiden dat de indirecte bijdrage van het schip in een volgend jaar een aanzienlijke bijstelling behoeft om de inzameling en verwerking van de ingenomen afvalstoffen te financieren.

Het gecombineerde systeem van financiering waarvoor het kabinet nu kiest bevat een directe financiële "beloning" in de vorm van een lagere rekening bij de afgifte van de scheepsafvalstoffen. Een dergelijk element ontbreekt in het indirecte systeem zonder aparte toeslag. Probleempunt is wel dat de samenstelling van de gecombineerde heffing zodanig moet zijn dat de hoogte van het directe deel geen aanleiding geeft tot illegale lozingen. Maar met de andere maatregelen die ook zijn aangekondigd in de nieuwe richtlijn, waaronder verbetering van de naleving, invoering van de meldplicht en afgifteplicht, wordt verwacht dat het gecombineerde systeem van financiering een belangrijke bijdrage zal leveren aan een verbetering van de afgifte van afvalstoffen afkomstig van de scheepvaart en daarmee aan de bescherming van het mariene milieu. 


© Uitgeverij Noordhoek BV