Bericht:

Rubriek:

15 december 1998

Beleid & uitvoering

Restconcentratienorm voor asbest in puingranulaat

Er wordt nog steeds te veel asbest illegaal verwijderd. Bovendien blijkt puingranulaat een te hoog gehalte aan asbest te hebben. Minister Pronk van VROM zal op korte termijn maatregelen nemen, onder andere door het instellen van een restconcentratienorm voor asbest in puingranulaat.

Sinds 1 juli 1993 is het beroepsmatig toepassen en hergebruiken van asbest verboden en zijn er voorschriften voor het slopen en verwijderen van asbest. Uit twee rapporten "Evaluatie milieubeleid voor asbest" en "Asbest in puin en puingranulaat" blijkt echter dat vooral in de asbestsloopketen (asbestinventarisatie, asbestverwijdering, sloop, puingranulaat) zich nog problemen voordoen. De minister wil daarom de asbestinventarisatieplicht voorafgaand aan sloop aanscherpen en de handhaving intensiveren. Geconcludeerd wordt namelijk dat het illegaal slopen van asbest nog regelmatig voorkomt. Volgens de evaluatie is het milieubeleid ten aanzien van de asbestverwijdering op hoofdlijnen voldoende, maar doen de problemen zich vooral in de uitvoering van de regels voor. Zo laat de handhaving bij een deel van de gemeenten sterk te wensen over. Minister Pronk heeft de kritiek ter harte genomen en zal de inspectiediensten opdracht geven de controle te intensiveren. Verder vindt in sommige gevallen niet-selectieve sloop van asbest plaats, door de uitzonderingen in de verplichting voor een asbestinventarisatie. Om die reden zal de minister binnenkort het aantal uitzonderingen op de asbestinventarisatieplicht voorafgaand aan sloop of renovatie sterk beperken.

De laatste belangrijke conclusie is dat puingranulaat structureel verontreinigd blijkt te zijn met asbest. Om hier structureel een oplossing voor te geven zal een restconcentratienorm voor asbest in puingranulaat worden ontworpen. Deze norm zal een zodanig laag niveau worden vastgesteld dat risico's bij de productie en verwerking van dit puingranulaat voor werknemers en milieu vermeden worden en dat illegale asbestsloop en het opzettelijk toevoegen van asbest aan sloopafval worden tegengegaan. Anderzijds zal hergebruik van bouw- en sloopafval in de vorm van puingranulaat mogelijk blijven.


© Uitgeverij Noordhoek BV