Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

11 januari 1999

Beleid & uitvoering

Pronk heeft koudwatervrees voor marktwerking

Provinciegrenzen niet vóór 2000 open

Het AOO heeft na enkele vertragingen het ontwerp voor het landelijk stortplan vastgesteld. Door de herstructurering van de stortsector zullen veel stortplaatsen moeten sluiten. Om de financiële gevolgen binnen de perken te houden zullen de provinciegrenzen voor brandbaar afval pas na 2000 vervallen.

De hoeveelheid afval dat wordt gestort is tussen 1991 en 1997 gehalveerd tot 7 miljoen ton, en als de prognoses juist zijn dan zal dit de komende jaren afnemen tot 3 miljoen ton. Daarom moet het aantal stortplaatsen afnemen van 53 in 1996 tot minder dan 35 in 2000. De capaciteit zal dan voldoende zijn voor de komende 25 jaar.

De verminderde hoeveelheid te storten afval maakt een herstructurering van de stortsector noodzakelijk. Stortplaatsen met exploitatieproblemen zullen versneld volgestort worden. Het afvalaanbod wordt verdeeld binnen de provinciegrenzen. Dit staat in het ontwerp van het landelijk stortplan dat door het Afval Overleg Orgaan (AOO) is opgesteld. Het landelijk stortplan en de tarieven voor storten en verbranden vormen voor de minister van VROM het uitgangspunt om te beslissen wanneer de provinciegrenzen voor brandbaar afval open gaan. Nu zijn deze nog gesloten, waardoor brandbaar afval in principe alleen binnen de provincie mag worden verwerkt.

Van het brandbaar afval wordt nu nog 25 procent gestort, vooral in Noord- en Zuid-Nederland. Dit overschot zal worden aangewend om de stortsector te herstructureren en de exploitatieproblemen op te lossen voor 2000. Als de vorderingen echter onvoldoende zijn, zal het AOO aangeven hoe bij de open provinciegrenzen de herstructurering verder uitgevoerd moet worden. Overigens vinden de regio's in Noord- en Zuid-Nederland dat de herstructurering meer tijd zal vergen, en dat de grenzen niet op die korte termijn kunnen worden opgeheven.

Voor de lange termijn zal het onbrandbare afval bepalend worden voor de exploitatie van stortplaatsen. Door heffingen op het te storten onbrandbaar afval moet de eeuwigdurende nazorg worden gefinancierd. Als echter voor de provincies onoplosbare knelpunten blijven bestaan, zullen de provinciegrenzen voor onbrandbaar afval gesloten blijven tot een landelijke oplossing is gevonden.

De herstructurering van de stortsector, en vooral het sluiten van veel stortplaatsen, moet leiden tot een gezonde exploitatie voor de resterende stortplaatsen. Om deze verder te verbeteren zullen de eerste tijd geen uitbreidingen of nieuwe stortplaatsen worden toegestaan. De provincies zullen de vergunningen van de bestaande stortplaatsen zonodig verlengen om de oorspronkelijke vergunde stortcapaciteit volledig te kunnen benutten.

Het landelijk stortplan of de samenvatting is verkrijgbaar bij het AOO, telefoon (030) 2342800 of te downloaden via www.pz.nl/AOO. De inspraakperiode loopt van 11 januari tot 21 februari. Er zal een hoorzitting worden gehouden op 9 februari van 19 tot 21 uur. 


© Uitgeverij Noordhoek BV