Bericht:

Rubriek:

16 februari 1999

Inzameling

Gescheiden inzamelen gft staat niet ter discussie

Minister Pronk ziet geen aanleiding het gescheiden inzamelen van gft te heroverwegen. De gezondheidsrisico's voor consument en inzamelaar verschillen niet van ongescheiden inzameling en composteren is nog steeds de beste verwerkingsmethode is. Hij verwacht niet dat nascheidingstechnieken binnenkort de gescheiden inzameling overbodig zullen maken.

Volgens de minister levert een gft-emmer binnenshuis een zeer beperkte bijdrage aan de hoeveelheid producten die schimmels en bacteriën in de woning afscheiden. Dit is zeker het geval als de emmer meer dan één maal per week wordt geleegd. Dit neemt toe als dat minder frequent gebeurd, maar ook dan hebben de meeste mensen geen last van de effecten van bacteriën en schimmels in de woning. Mensen met astma of ernstige allergieën kunnen echter wel klachten krijgen. De minister vindt dan ook dat het minstens twee maal per week legen van de gft-emmer een onderdeel van de algemene hygiëne in de woning behoort te zijn. Dat is opmerkelijk, want hoeveel gemeenten halen twee maal per week gft op?

Ook de inzamelaars van gft worden niet blootgesteld aan grotere concentraties afscheidingsproducten dan bij het ophalen ban restafval of gemengd afval. Wel wordt in 35 procent van de gevallen de advieswaarde van de Gezondheidsraad overschreden. Daarvan zijn echter geen beroepsgebonden aandoeningen te verwachten. De minister baseert zich op een onderzoek naar de gezondheidseffecten van de gescheiden inzameling van gft dat door de Landbouwuniversiteit is uitgevoerd (zie: Geen bijzondere gezondheidseffecten bij gft ).

Jaarlijks wordt ongeveer 1,5 miljoen ton gft gescheiden ingezameld en 0,5 miljoen ton compost verwerkt. De gemiddelde prijs voor composteren kwam in 1997 op 100 gulden, tegen verbranden op 176 gulden per ton exclusief de inzameling. Verbranding van gft is vanuit het oogpunt van klimaatbeleid niet wenselijk. Gft heeft door het hoge vocht gehalte een geringe calorische waarde. Daarnaast bevat het een aanzienlijke hoeveelheid chloride die bij verbranding wordt omgezet in zoutzuur. Dit heeft een remmend effect op het energierendement van de AVI en levert grote hoeveelheid te storten rookgasreinigingsresidu. Al deze overwegingen heeft de minister meegonomen in zijn beslissing het principe van gescheiden inzameling van gft voorlopig niet te laten vervallen.

De laatste tijd is de roep vanuit gemeenten om die verplichting te versoepelen steeds luider geworden. Met name grote gemeenten hebben moeite om voldoende gft die ook nog eens van voldoende kwaliteit is in te zamelen. Overigens bestaat de mogelijkheid om voor wijken met specifieke problemen een ontheffing voor de verplichting aan te vragen (zie: Rotterdam vraagt ontheffing gescheiden gft-inzameling aan).


© Uitgeverij Noordhoek BV