Bericht:

Rubriek:

22 februari 1999

Beleid & uitvoering

Meldingen- en registratiestelsel moet veel eenvoudiger

Transport en Logistiek Nederland (TLN) heeft bij het IPO bezwaar gemaakt tegen een advies van een werkgroep om onder andere de registratieplicht van bedrijfs- en gevaarlijk afval samen te voegen.

TLN reageert op een rapport van een ambtelijke projectgroep, waarin het hoofdstuk afvalstoffen van de Provinciale Milieuverordening (PMV) wordt geëvalueerd. De werkgroep adviseert het meldingen- en registratiestelsel te vereenvoudigen. Voorgesteld wordt om de stelsels van bedrijfsafval en gevaarlijk afval samen te voegen. Dat stuit echter op weerstand van TLN, omdat dit wordt gezien als een uitbreiding van het huidige systeem voor bedrijfsafval. Ook het voorstel om bepaalde bedrijfsafvalstoffen te melden op vrachtniveau roept weerstand op. Dit zou namelijk betekenen dat een nog grotere stroom van informatie op gang moet worden gebracht tussen bedrijven en overheid. TLN vindt dat onvoldoende wordt onderkend dat in tegenstelling tot gevaarlijk afval, bedrijfsafval uit tientallen en soms honderden transporten bestaat. Melden op vrachtniveau zou een enorme stijging van kosten betekenen.

TLN is niet tegen een meldingenstelsel, maar vindt dat deze erop gericht moet zijn op een eenvoudige manier informatie te verschaffen. Bovendien is het alleen te verdedigen dat bedrijven hiervoor kosten maken als de overheid de verkregen informatie ook volledig gebruikt. Dat gebeurt op dit moment onvoldoende. TLN stelt daarom voor het huidige stelsel voor bedrijfafval te vereenvoudigen door het aantal codes en het aantal categorieën waarvoor de melding verplicht is te beperken en de hoeveelheid verplichte informatie per afvalstroom te verminderen. Verder wordt voorgesteld alleen eindverwerkers actief te laten melden en een meer servicegerichte instelling dan nu op te zetten die de verwerking van de meldingen verzorgt. Het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA), dat voor de provincies de administratieve verwerking van de gegevens verzorgd doet, dat te weinig. TLN is er niet gerust op dat het systeem ook een vermindering van de administratieve lasten zal opleveren. Daarom heeft zij de Commissie administratieve lastendruk, onder voorzitterschap van de heer J. Slechte gevraagd ook de regels uit de provinciale milieuverordening op haar agenda te zetten voor een beoordeling.

Volgens Titus Hofman, één van de leden van de IPO-projectgroep, is uit het advies de conclusie getrokken dat eerst een pilot-project moet worden opgezet om de gevolgen van de voorstellen in de praktijk te bekijken. De provincies vonden de voorstellen namelijk dermate ingrijpend dat deze eerst maar eens op de haalbaarheid moeten worden getoetst. Met de hoofdlijnen van het advies heeft men echter wel ingestemd. Dat het LMA te weinig service kan bieden ligt volgens Titus Hofman vooral aan het feit dat deze organisatie door de provincies financieel bewust 'kort' wordt gehouden. Het LMA heeft van de provincies niet de ruimte gekregen om bijvoorbeeld een telefonische servicelijn op te zetten, om sneller problemen te beantwoorden en eventuele fouten in de gegevens vroegtijdig telefonisch even te controleren. 


© Uitgeverij Noordhoek BV