Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

25 februari 1999

Inzameling

Inzamelresultaten gescheiden afval in 1996 vallen tegen

VROM bezorgd over taakstelling afvalscheiding

Het ministerie van VROM is een evaluatie begonnen van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, naar aanleiding van de zorgwekkende resultaten uit een AOO rapport.

De taakstelling voor het gescheiden inzamelen bij huishoudens zijn in 1995 vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan (AOO) in het programma 'Gescheiden inzameling van huishoudelijk afval (GIHA)'. Hierin zijn doelstellingen vastgelegd voor het gescheiden in te zamelen papier/karton (85%), textiel (50%) en glas (90%) en wordt bovendien de kwaliteit van de ingezamelde fracties vastgesteld. Deze doelstellingen moeten in 2000 zijn bereikt. Het Rijk, provincies en gemeenten hebben zich aan dit programma gecommitteerd.

In augustus 1998 rapporteerde het AOO over de voortgang en concludeerde dat nog forse inspanningen nodig zijn om vooral de taakstellingen voor glas en textiel te behalen. Hoewel de cijfers waren gebaseerd op het jaar 1996, waren de uitkomsten dermate zorgwekkend dat VROM heeft besloten een nader onderzoek te starten om te kijken of de inzameldoelstellingen in 2000 gehaald zullen worden. De evaluatie heeft in de eerste plaats betrekking op de inzamelresultaten en de mogelijke oorzaken van de verschillen tussen gemeenten. Ook wordt onderzoek gedaan naar de kennis, houding en gedrag van de burger.

De resultaten van het onderzoek zullen na de zomer bekend zijn. Op basis daarvan zal gekeken worden of aanvullende maatregelen moeten worden getroffen. De vraag is natuurlijk wel of die dan op tijd zullen zijn om de taakstelling daadwerkelijk in 2000 te halen.

Samenvatting AOO rapport augustus 1998

Voor oud papier en karton (OPK) zou een inzamelrespons van 72 kg per inwoner gerealiseerd moeten worden in 2000. De inzamelrespons stijgt echter langzaam; van 1995 tot 1996 van 46 naar 54 kg. Slechts 9 procent van de gemeenten haalde de respons, waarbij kleine gemeenten veel beter scoorden dan grote. Voor glas ligt de doelstelling op 90 procent van het eenmalig verpakkingsglas, wat overeenkomt met 25 kg. Tussen 1995 en 1996 lag de inzamelrespons tussen de 15 en 21 kg. In 1996 werd in 15 procent van de gemeenten reeds de doelstelling van 25 kg behaald. Textiel ligt problematischer. De doelstelling ligt op 50 procent, 5 kg per inwoner. De inzamelrespons was in 1996 gemiddeld 2,6 kg, een stijging van 0,1 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Slechts in 7 procent van de gemeenten werd het beoogde afvalscheidingsniveau van 5 kg per inwoner gehaald.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV