Bericht:

Rubriek:

12 maart 1999

Beleid & uitvoering

Limburg krijgt geen gehoor bij minister Pronk

Minister Pronk wil dit jaar nog de stortbelasting op brandbaar afval verhogen, om de provinciegrenzen zo spoedig mogelijk te kunnen opheffen. De provincie Limburg had de minister gevraagd daarvan af te zien, omdat zij daarmee onevenredig zou worden belast.

De extra verhoging van de stortbelasting zou tot extra kosten voor de Limburgse burger leiden. Limburg heeft zelf geen verbrandingscapaciteit, en heeft daarom onevenredig hoge kosten voor afvaltransport naar AVI's elders in het land. De provincie Limburg had minister Pronk daarom gevraagd af te zien van de verhoging van de afvalstoffenbelasting op grond van de Wet belastingen op milieugrondslag (Wbm). De minister vindt echter dat de zuidelijke provincies de afgelopen jaren in een relatief gunstige positie hebben verkeerd. Door de afwezigheid van AVI's is het overgrote deel van het afval uit die provincies gestort, terwijl het in de rest van Nederland werd verbrand. De minister noemt daarbij de gemiddelde afvalstoffenheffing, die de afgelopen jaren in de provincie onder het landelijk gemiddelde lag. In 1998 was het verschil 20 gulden, in 1997 36 gulden en in 1996 zelfs 56 gulden. Inmiddels is de afvalstoffenheffing op het landelijk niveau terechtgekomen. Ook voor de extra kosten voor het afvaltransport vindt de minister dat de provincie geen uitzondering vormt, omdat elders gemeenten ook met vergelijkbare kosten worden geconfronteerd, zoals de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Gooi- en Vechtstreek. Bovendien, merkt hij op, heeft er in 1998 tot heden geen transport naar de Randstad plaatsgevonden.

Ondanks de verhoging van de stortbelasting op 1 januari 1998, constateert de minister dat er aanzienlijke verschillen bestaan tussen de stort- en verbrandingstarieven. Hierdoor moetende afvalverbrandingsinstallaties (AVI's) om vollast te garanderen afval verwerven tegen niet-kostendekkende tarieven. Voor AVI's is het namelijk zowel technisch als bedrijfseconomisch van groot belang continu volbelast te zijn, zo stelt de minister. Hij vindt het ongewenst dat de ontstane verliezen worden afgewenteld op de gemeenten en de burgers. Door de stortbelasting op brandbaar afval te verhogen, zal de fysieke vollast van de AVI's verzekerd zijn tegen bedrijfseconomische tarieven. Ondanks het overschot aan brandbaar afval, is die verhoging nodig, omdat sturingsinstrumenten, zoals het Besluit stortverbod afvalstoffen en provinciale verordeningen, niet dusdanig 'fijnmazig' werken dat die vollast ook dagelijks wordt gegarandeerd. 


© Uitgeverij Noordhoek BV