Bericht:

Rubriek:

16 maart 1999

Handhaving

Milieuvergunning gemeentewerven geüniformeerd

De provincie Utrecht gaat een branchedocument gebruiken bij vergunningverlening voor gemeentewerven. Met dit document worden de milieuvergunningen geüniformeerd.

Het eerste document is vastgestel en geldt voor gemeentewerven. Het geeft vooral op drie belangrijke vragen duidelijkheid. In de eerste plaats mogen gemeentewerven behalve huishoudelijk ook bedrijfsafval accepteren. Het moet dan wel om kleine hoeveelheden gaan (vrachten die met rijbewijs B vervoerd mogen worden). De praktijk leerde dat gemeentewerven reeds bedrijfsafval accepteerden. Het document heeft dit nu ook officieel bekrachtigd. Hiermee wordt de diensverlening aan kleine bedrijven verruimd, zo stelt de provincie. Bovendien moet grof huishoudelijk afval voortaan gescheiden kunnen worden in een aantal stromen: metalen, papier/karton, textiel, PVC, hout etc. Voor bouw- en sloopafval geldt hetzelfde. Tot slot is nu vastgesteld welke bodembeschermende maatregelen moeten worden getroffen.

Het document bevat verder een beschrijving van de brancheactiviteiten. Bij gemeentewerven gaat het om de opslag en scheiding van afvalstoffen, het wassen van voertuigen en werkplaatshandelingen. Ook bevat het document globale opsommingen van milieuvraagstukken en voorzieningenniveaus per activiteit. De bedoeling is dat soortgelijke documenten worden opgesteld voor automontagebedrijven, sorteerbedrijven, rioolwaterzuiveringsinstallaties en betonbedrijven. Bij de totstandkoming is nauw samengewerkt met gemeenten, die volgens de provincie positief op de uniformering en de inhoud hebben gereageerd. 


© Uitgeverij Noordhoek BV