Bericht:

april 1999

Kort nieuws in de maand april 1999 

ASBO Groep opent nieuw bedrijvencomplex

TU beheert afvalstromen met nieuw systeem

Afvaltransporteurs leven regels beter na

Cadmiumbesluit vastgesteld

KTK sponsort Van Vlaanderen

WATCO Ecoservices

5,5 miljoen voor innovatie

Gemeenten kunnen van elkaar leren

ASBO Groep opent nieuw bedrijvencomplex
24 april 1999 - De ASBO-groep heeft een nieuw bedrijvencomplex in gebruik genomen. Tegelijkertijd vierde net aannnemersbedrijf H. van Asch het 80-jarige bestaan. De ASBO groep zijn alle disciplines voor de aanleg van infrastructuur behalve de bouw en de milieuzorg verenigd. In Soest staat één van de grootste depothallen waar afval wordt gesorteerd en gerecycled en waar licht verontreinigde grond tijdelijk wordt opgeslagen. De groep bestaat uit 9 werkmaatschappijen en heeft 120 mensen op de loonlijst. De meeste werkzaamheden vinden plaats in Midden-Nederland, maar men heeft het voornemen om ook naar andere regio's te gaan via integratie van nog meer bedrijven. Doelstelling is de omzet over vijf jaar de verdrievoudigen.
Meer informatie: telefoon 035-6099005

TU beheert afvalstromen met nieuw systeem
23 april 1999 - Het facilitair bedrijf van de Technische Universiteit Delft heeft een nieuw geautomatiseerd systeem voor het beheer van afvalstoffen in gebruik genomen. Het centrale systeem (CDIS) registreert de in- en uitstroom van gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, en registreert de uitstroom van bedrijfafval, zoals papier, karton en restafval. Deze registratie is voor de universiteit van belang omdat daarmee een integrale milieuvergunning kan worden verkregen. De registratie van restafval is van belang voor het plaatsen van voldoende containers bij de diensten om het afval tijdig af te kunnen voeren. Bovendien moeten diensten zelf de kosten hiervoor dragen, en daarvoor geeft het systeem ook een afrekeningsmogelijkheid. Het systeem is ontwikkeld door de medewerkers van de TU Delft.

Afvaltransporteurs leven regels beter na
15 april 1999 - Bij een grootscheepse controle aan de grensovergang bij Venlo (A67) in april bleek dat vrachtwagenchauffeurs die afvalstoffen en milieugevaarlijke stoffen vervoeren zich steeds beter aan de regels houden. Niet alleen de Europese Verordening Overbrenging van Afvalstoffen (EVOA) werd beter nageleefd. Ook ten aanzien van de veiligheid van de voertuigen was minder aan te merken dan bij voorgaande controles. Vijf jaar na de invoering van de EVOA blijkt over tweederde van de regels in de verordening weinig onduidelijkheid. Het resterende deel geeft echter nog steeds grote interpretatieproblemen.

Cadmiumbesluit vastgesteld
16 april 1999 - Op 1 juni treedt het Cadmiumbesluit Wms 1999 in werking. Het vervangt het Cadmiumbesluit milieugevaarlijke stoffen. Met het besluit worden de toepassingsmogelijkheden van Cadmium sterk gereduceerd, met uitzondering van een aantal dat in een lijst zijn gepubliceerd. Verder wordt het verboden om een cadmiumhoudend product of een secundaire grondstof te maken, te vervoeren of in opslag te hebben. Ook hierop zijn enkele uitzonderingen.
Zie ook: Minister kondigt nieuw cadmiumbesluit aan 

KTK sponsort Van Vlaanderen
15 april 1999 - Langeafstandsloper Bert van Vlaanderen heeft in KTK een sponsor gevonden voor zijn deelname aan de Olympische Spelen 2000 in Sydney. Van Vlaanderen zal in Sydney aan de start staan bij de marathon. KTK Zeewolde is leverancier van containers en afvalverwerkingsinstallaties tot en met complete milieudepots voor overheden en de transportwereld.

WATCO Ecoservice
9 april 1999 - De divisies Gevaarlijk Afval van WATCO Nederland en België hebben hun krachten gebundeld en gaan verder als WATCO Ecoservice. De nieuwe organisatie zal zich nog verder specialiseren in het inzamelen, be- en verwerken van gevaarlijk afval. Centraal staat daarbij het WATCO AfvalOptimaal concept, een oplossing die bij de bron, de producent, start met de preventie en direct hergebruik van reststromen.

5,5 miljoen voor innovatie
1 april 1999 - Voor de praktische toepassing van milieutechnologie is dit jaar 5,5 miljoen gulden beschikbaar. Organisaties die innovatieve technologieën voor een schoner milieu ontwikkelen en demonstreren, of initiatieven nemen voor herontwerp van het productieproces, kunnen ondersteuning krijgen uit het programma Milieu & Technologie 1999. Het programma is vanaf dit jaar verbreed van vier naar acht industriesectoren, en is bedoeld om specifieke knelpunten op te lossen die bedrijven tegenkomen bij het naleven van milieuconvenanten. Naast technologiegeoriënteerde projecten is ondersteuning mogelijk voor projecten voor kennisoverdracht waarbij brancheorganisaties zijn betrokken. Het programma Milieu & Technologie wordt gefinancierd door het ministerie van VROM en uitgevoerd door Novem.
Meer informatie: Novem, telefoon 030-23 93 412.

Gemeenten kunnen van elkaar leren
1 april 1999 - "Gemeenten kunnen veel leren van elkaars manier van afval inzamelen", aldus de provincie Zuid-Holland in haar nieuwsbrief Milieu en Groen. Daarom wil de provincie een platform over gemeentelijk afval nieuw leven inblazen. Onderwerpen die op tafel komen zijn het optimaal inzamelen van huishoudelijk afval, een dekkend net van kringloopwinkels en het recyclen van afval. De provincie wil de gemeenten helpen te profiteren van elkaars ervaringen. Op den duur zou er een kenniscentrum kunnen komen. De gescheiden inzameling blijft onder de landelijk doelen. Gemeenten die samenwerken en de gescheiden inzameling effectief aanpakken hebben meer succes. Gemeenten blijken onvoldoende te weten waar het te scheiden afval vrij komt en besteden veel tijd in het onderzoek naar methoden van inzameling.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV