Bericht:

Rubriek:

Zie ook

31 mei 1999

Wet- & regelgeving

Advies raad van state en nader rapport

Voorstel van wet

Memorie van Toelichting

Wet Toekomstige afvalverwijdering naar Tweede Kamer

Minister Pronk heeft het wetsvoorstel voor verandering van de Wet milieubeheer naar de Tweede Kamer gestuurd. In dit voorstel wordt de verantwoordelijkheid voor de sturing en planning van afvalstoffenverwijdering van de provinciale naar de rijksoverheid gebracht. Elke vier jaar zal de Minister van VROM één afvalbeheersplan vaststellen, voor alle afvalstromen.

Dit plan vervangt het huidige Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen en het Tienjarenprogramma afval. Definitieve verwijdering (storten en verbranden) van afvalstoffen en de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen zijn en blijven een nutsfunctie, omdat deze voorzieningen maatschappelijk onmisbaar zijn. De minister krijgt de bevoegdheid tot het vaststellen van een minimum of een maximum tarief voor verbranden of storten. Hiermee worden de gebonden gebruikers (gemeenten) beschermd bij tegenvallende bedrijfsresultaten van de AVI's.

De wetswijziging is een gevolg van het advies van de Commissie Toekomstige Organisatie Afvalverwijdering, beter bekend als de Commissie Epema. Dit advies werd later door het kabinet in grote lijnen opgevolgd. Overeenkomstig het advies is ook de regering van mening dat de bestuurlijke schaal moet aansluiten bij de logistieke schaal. De sturing wordt daarom van het provinciaal- naar het rijksniveau gebracht, terwijl de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de afvalverwijdering van de drie bestuurslagen niet veranderd. De Minister van VROM stelt in het vervolg één afvalbeheersplan op. Het eerste plan zal waarschijnlijk in 2001 worden vastgesteld en zal het beleidskader, de beleidsplannen per sector en de capaciteitsplannen. Het beleidskader interpreteert de doelstellingen van het nationaal Milieubeleidsplan (NMP). Aan de hand hiervan worden concrete maatregelen en instrumenten gekozen die invulling moeten geven aan het begrip doelmatige verwijdering. De sectorplannen vertalen het beleidskader per afvalstroom en per verwijderingswijze. De capaciteitsplannen hebben betrekking op storten en verbranden. 

 

Meer informatie

ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT

VOORSTEL VAN WET

Memorie van Toelichting


© Uitgeverij Noordhoek BV