Bericht:

mei 1999

Kort nieuws in de maand mei 1999 

 

TU beheert afvalstromen met nieuw systeem

KIWA-keur Aufplast en Lankhorst Recycling

SPIRIT van start

Subsidie diskette

Proefproject reiniging baggerslib

Kroeze nieuwe voorzitter NRK

IWACO en TNO-MEP geaccrediteerd voor Bouwstoffenbesluit

TENDEM volgt TIEB op

Gids voor subsidies in duurzame energie

 

 

 

TU beheert afvalstromen met nieuw systeem

7 mei 1999 - Het facilitair bedrijf van de Technische Universiteit Delft heeft een nieuw geautomatiseerd systeem voor het beheer van afvalstoffen in gebruik genomen. Het centrale systeem (CDIS) registreert de in- en uitstroom van gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, en registreert de uitstroom van bedrijfafval, zoals papier, karton en restafval. Deze registratie is voor de universiteit van belang omdat daarmee een integrale milieuvergunning kan worden verkregen. De registratie van restafval is van belang voor het plaatsen van voldoende containers bij de diensten om het afval tijdig af te kunnen voeren. Bovendien moeten diensten zelf de kosten dragen, en daarvoor geeft het systeem ook een afrekeningsmogelijkheid. Het systeem is ontwikkeld door de medewerkers van de TU Delft.

 

KIWA-keur Aufplast en Lankhorst Recycling

28 april 1999 - Aufplast bv en Lankhorst Recycling werden recent gecertificeerd voor hun milieu- en kwaliteitszorg. Certificatie-instelling KIWA reikte de kwaliteitscertificaten uit voor 'recyclede kunststof palen en planken' en voor recyclede kunststof producten voor beperkt constructieve toepassingen in de grond- weg- en waterbouw'.

 

SPIRIT van start

7 mei 1999 - Het SPIRIT-programma is een initiatie van het Ministerie van Economische Zaken, om bedrijven te helpen bij de afzet van nieuwe technologieën in een industriële markt. In het SPIRIT-programma gaat het om nieuwe technologieën voor productieprocessen die ook substantieel bijdagen aan een verbetering van de energie-efficiency. SPIRIT wil niet alleen een marktgericht, maar vooral ook een marktgedreven programma zijn. Dat wil zeggen dat er geen beperking is voor wat betreft de product-markt-technologie-combinaties.
Doel van SPIRIT is om de introductie van geavanceerde technologieën in de markt te versnellen en de afzet van het aantal technologieën te vergroten. Het programma is gestart op 1 januari 1999. SPIRIT is één van de instrumenten die passen bij de doelstelling van de Energiebesparingnota (EBN) van 1998.
Meer informatie: Novem telefoon 030 - 239 34 33, e-mail spirit@novem.nl of kijk op Internet www.novem.nl.

 

Subsidie diskette

12 mei 1999 - De Elsevier Subsidie Diskette geeft een overzicht van alle subsidieregelingen van de nationaal overheid over milieu, technologie, arbeid, scholing en export. De diskette bevat bijna 300 regelingen en kan worden aangevuld met de module Europese regelingen. Daarnaast is er een diskette Bouwsubsidie.
Meer informatie: Elsevier financiële informatie, telefoon 0800 - 022 13 13

 

Proefproject reiniging baggerslib

19 mei 1999 - De provincie Noord-Brabant, het waterschap De Dommel, de gemeente Eindhoven en AVR-Caldwell bv zijn gestart met de werkzaamheden voor een proefproject voor de reiniging van baggerslib. Het doel van het project is het volume van de vrijkomende verontreinigde baggerslib zoveel mogelijk te reduceren. Als de proef slaagt hoeft slecht vijf procent van de baggerspecie te worden gestort. Hiermee kunnen de kosten van waterbodemsaneringen aanzienlijk worden verlaagd. Ook de huidige stortcapaciteit in Brabant kan hierdoor efficiënter en langer worden benut.
De proef vindt plaats op de reeds ingerichte verwerkinglocatie bij de zandvang De Vleut in Eindhoven en vindt plaats in twee stappen. Stap 1 is het baggeren, ontwateren en de fysische scheiding. Stap 2 is de briomagnetische zuivering. Iedere stap neemt ongeveer twee weken in beslag. Voor de proef is circa 2.000 ton baggerspecie nodig.

 

Kroeze nieuwe voorzitter NRK

18 mei 1999 - De heer J.B. Kroeze (Koninklijke Ten Cate) is gekozen tot nieuwe voorzitter van de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK). Kroeze neemt het voorzitterschap over van de heer drs. O.W.A.H.M. Mengelberg, die deze functie vervulde sinds 1995.

 

IWACO en TNO-MEP geaccrediteerd voor Bouwstoffenbesluit

27 mei 1999 - De milieulaboratoria van IWACO, Adviesbureau voor water en milieu, en dat van TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (MEP) hebben als eerste laboratoria in Nederland de volledige AP-04 accreditatie ontvangen voor uitloogonderzoek. IWACO en TNO-MEP kunnen, door wederzijdse uitbesteding, het volledige pakket aan uitloogproeven en analyses aanbieden, conform het Bouwstoffenbesluit.
Het Bouwstoffenbesluit is vanaf 1 januari 1999 van kracht. Vanaf 1 juli zal ook de handhaving op dit besluit in werking treden. Van steenachtige bouwstoffen die buiten worden toegepast, moet dan aangetoond kunnen worden dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het Bouwstoffenbesluit. Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit moet volgens het accreditatieprogramma Bouwstoffenbesluit (AP-04), gebeuren door een laboratorium dat geaccrediteerd is door de Raad van Accreditatie.

 

TENDEM volgt TIEB op

20 mei 1999 - Per 1 januari 1999 is de tenderregeling TIEB (Tender Industriële EnergieBesparing) beëindigd. Het ministerie van Economische Zaken zal in juni met een nieuwe tenderregeling komen, TENDEM (TENder DEmonstratie en Marktintroductie). De nieuwe regeling bouwt voort op TIEB, maar er zijn ook wijzigingen. Het ministerie zal eind juni nadere informatie geven.
Meer informatie: Novem, telefoon 030 - 239 34 93.

 

Gids voor subsidies in duurzame energie

28 mei 1999 - Novem heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de gids 'Financiële Stimuleringsregelingen Duurzame Energie' uitgebracht. Dit rekenprogramma op diskette met bijbehorende handboek moet marktpartijen die zich oriënteren op investeringen in duurzame energie-installaties wegwijs maken in het woud van stimuleringsregelingen voor duurzame energie. Doelgroep van de gids zijn kleinere en middelgroet investeerders en hun adviseurs. EZ wil hiermee een stimulans geven aan de investeringen op het gebied van duurzame energie. In de gids komen onder andere aan bod:

De 'Financiële Stimuleringsregelingen Duurzame Energie' kost 25 gulden en kan besteld worden bij het Informatiecentrum Duurzame Energie, telefoon 0900-9892. Meer informatie is onder andere te verkrijgen bij VNO-NCW, ir. M.P.H. Korten, telefoon 070-349 03 53 of e-mail: MPHKorten@vno-ncw.nl


© Uitgeverij Noordhoek BV