Bericht:

juni 1999

Kort nieuws in de maand juni 1999 

Pronk presenteert klimaatmaatregelen

Reductie afvalaanbod bij diftar gemeenten

Eerste accreditatie voor bouwstoffenbesluit

AZN tevreden met resultaat 1998

Duurzaam ondernemen

De Meerlanden op koers

Geen ontheffing nodig voor stoppen met gescheiden inzameling gft

Brabant wil grondwater voormalige stortplaatsen 'natuurlijk' reinigen.

Scholingsproject Recyclingmedewerker

Fortis wint Retour Award 1998

 

Pronk presenteert klimaatmaatregelen

9 juni 1999 - Minister Pronk heeft de Uitvoeringsnota Klimaatbeleid, de binnenlandse maatregelen gepresenteerd. Hierin wordt beschreven welke doelstellingen voor Nederland zijn vastgesteld om de afspraken uit het Kyoto klimaatbeheersingsverdrag te halen. In het komend decennium moet een reductie van 25 Megaton Co2-equivalenten worden gerealiseerd. Ongeveer 70 procent van de maatregelen heeft betrekking op Co2-emissies en de overige 30 procent op het terugdringen van overige broeikasgassen. Naast de maatregelen die nu worden voorgesteld zijn ook al aanvullende maatregelen opgesteld voor het geval bij tussentijdse evaluatie in 2002 2n 2005 de doelstellingen niet worden gehaald.

Reductie afvalaanbod bij diftar gemeenten

10 juni 1999 - De kosten voor het verwijderen en verwerken van huishoudelijk afval in het verzorgingsgebied van ROVA zijn over 1998 opnieuw gedaald. Dit is volgens ROVA vooral toe te schrijven aan het operationeel worden van het diftar-systeem. De invoering leidde tot een gemiddelde verlaging van 150 gulden per aansluiting in de gemeenten waar diftar is ingevoerd. Het aanbod restafval daalde met 23 procent, gft met 46 procent en grof huishoudelijk afval/grof tuinafval met 56 procent. De inzameling van glas, papier en textiel is met 20 procent toegenomen. Naast het verminderde aanbod zijn ook de kosten voor de verwijdering met gemiddeld 40 gulden per aansluiting afgenomen. Dit is vooral te danken aan een betere efficiŽntie bij de inzameling en de verwerking van afval(deel)stromen. De besparingen zullen aan de deelnemende gemeenten worden terugbetaald. Het diftar systeem is ingevoerd bij 20.000 huishoudens. ROVA voert de regie over 300.000 ton afval van 23 aangesloten gemeenten in Midden- en Oost-Nederland. Er werken 250 werknemers.
Resultaten in vier diftargemeenten van ROVA met in totaal 20.000 huishoudens. (gha= grof huishoudelijk afval, gta=grof tuinafval)

Eerste accreditatie voor bouwstoffenbesluit

27 mei 1999 - IWACO en TNO-MEP zijn de eerste laboratoria in Nederland die de volledige AP-04 accreditatie ontvangen voor uitloogonderzoek. Door wederzijde uitbesteding kunnen beide het volledige pakket aan uitloogproeven en analyses aanbieden. Vanaf 1 juli zal de handhaving op het Bouwstoffenbesluit in werking treden. Van steenachtigestoffen die buiten worden toegepast moet dan worden aangetoond dat zij voldoen aan de kwaliteitseisen van het besluit. De bepaling van de milieuhygiŽnische kwaliteit moet plaatsvinden door een daarvoor geacrediteerd AP-04 laboratorium.

AZN tevreden met resultaat 1998

25 mei 1999 - Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) heeft in 1998 met de verbranding van 570.000 ton afval een omzet gerealiseerd van 186 miljoen gulden. Het resultaat bedroeg 3,5 miljoen gulden. Het verwerkingstarief is op basis van nacalculatie met 4 procent gestegen tot 197 gulden per ton. De stijging wordt veroorzaakt door de te betalen vennootschapbelasting, hogere operationele kosten en een lagere stroomopbrengst. AZN draaide in 1998 met 95 procent capaciteit. Aanloopproblemen met ťťn van de drie ketels en onvolkomenheden in de waterreiniging en doekenfilter waren hiervan de oorzaken. Desondanks heeft de bezettingsgraad een lichte stijging ten opzichte van 1997. AZN streeft nog steeds naar verdere optimalisatie en verwacht uiteindelijk toch een capaciteitsverhoging van 600 naar ruim 700 duizend ton te kunnen realiseren.

Duurzaam ondernemen

1 juni 1999 - De provincie Groningen en Syntens gaan een project ontwikkelen dat 300 ondernemers in het MKB moet stimuleren milieuvriendelijekr te ondernemen. Onder de naam 'Duurzaam Groningen' moeten bedrijven worden begeleid op gebieden als preventie, duurzame bedrijfsterreinen en duurzame productie. In november zal de ontwikkelingsfase worden afgesloten. Bij een positief besluit zal het project tot eind 2002 doorlopen. De kosten voor de projectontwikkelingsfase bedragen 285 duizend gulden.

De Meerlanden op koers

11 juni 1999 - De Meerlanden, de verzelfstandigde reinigingsdienst van Aalsmeer en Haarlemmermeer, heeft zijn koers in 1998 gevonden, zo meldt het jaarverslag. De verzelfstandiging leidde in 1997 nog tot veel organisatorische en ook financiŽle fricties. In 1998 is echter verder gegaan op de weg naar een bedrijfsmatig opererende organisatie in een overheidsgedomineerde context. Volgens de directie moeten ook overheidsgedomineerde bedrijven een economische prestatie leveren die vergelijkbaar is met private bedrijven, bedrijfsmatig opereren tegen kortom marktconforme tarieven. De directie ziet nog volop kansen voor dat bedrijfsmatig opereren, juist doordat overheidsgedomineerde bedrijven met elkaar de samenwerking kunnen zoeken, waardoor kansen beter worden benut. In 1998 is de toatel hoeveelheid afval gestegen met 6,5 procent gestegen naar ruim 90 duizend ton. De omzet is met 10 procent toegenomen tot bijna 28 miljoen gulden met een bedrijfsresultaat van 2,3 miljoen.

Geen ontheffing nodig voor stoppen met gescheiden inzameling gft

16 juni 1999 - Gemeenten kunnen zelfstandig beslissen de gescheiden inzameling van gft voor een deel van het grondgebied niet meer uit te voeren. Daarvoor is geen ontheffing van het rijk nodig. Het moet alleen gemeld worden. Vooral bij de grotere gemeenten in Nederland is bij de hoogbouw gescheiden inzameling van gft een probleem. Enkele willen daarom daarmee stoppen.

Brabant wil grondwater voormalige stortplaatsen 'natuurlijk' reinigen.

24 juni 1999 - n de provincie Noord-Brabant worden bij wijze van proef 11 voormalige stortplaatsen onderzocht op de mogelijkheden van natuurlijke afbraak van grondwaterverontreiniging. Men hoopt, bij een gunstig resultaat, onder meer op een kostendrukkend effect.
Het onderzoek maakt deel uit van een landelijke pilot waarbij 150 locaties onder de loupe worden genomen. Processen die bij het onderzoek aan het licht kunnen komen zijn micro-biologische afbraak, chemische omzetting, vervluchtiging, neerslag, het vasthouden van stoffen en verdunning. Wanneer van natuurlijke afbraakprocessen sprake is, dan wordt het vermoeden bevestigd dat de grondwaterverontreiniging bij oude stortplaatsen minder ernstig is dan algemeen wordt aangenomen. En dat zou de provincie, die de kosten betaalt voor de nazorg bij voormalige stortplaatsen, ook om financiŽle redenen niet slecht uitkomen.


Scholingsproject Recyclingmedewerker

21 juni 1999 - Een viertal Recyclingbedrijven, werkzaam in de sortering en verwerking van met name bouw- en sloopafval in de regio Midden Nederland, gaan langdurig werkzoekenden opleiden tot recyclingmedewerker. Op donderdag 1 juli werd hiertoe de Stichting GOA (Gemeenschappelijke Opleidings Activiteit) Recycling Midden Nederland in het leven geroepen. Op zoek naar gemotiveerde nieuwkomers in de sector, heeft de Stichting ervoor gekozen om haar personeel te werven onder werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Via een leerwerkproject doen de deelnemers werkervaring op en wordt hen vakscholing aangeboden. Bij een succesvolle afronding van het traject, wordt hen een arbeidscontract aangeboden bij de Stichting. Het project wordt gefinancierd door het Regionale bestuur voor de Arbeidsvoorziening Midden Nederland, het Europees Sociaal Fonds en de Stichting Ram.
Meer informatie is te verkrijgen bij dhr. van Steenis (projectcoŲrdinator), tel. (0320) 226 699.

Fortis wint Retour Award 1998

18 juni 1999 - Op vrijdag 18 juni werd uit handen van de Stichting retour de Retour Award 1998 uitgereikt. Winnaar was het in Utrecht gevestigde hoofdkantoor van Fortis, waar ruim 90 procent van de automatenbekers werd ingezameld. De Retour Award is een jaarlijks terugkerende onderscheiding voor een onderneming of instelling die zich op bijzondere wijze heeft onderscheiden als abonnee van de Stichting Recycling Disposables benelux, kortweg Stichting Retour. De Stichting is opgericht door grondstoffenleveranciers, producenten en leveranciers van bekers, die op deze manier inzameling en hergebruik bevorderen van polystyreen en papieren bekers. Na recycling beginnen de bekers een tweede leven als bloempot, videocassette, behang of keukenrol. Meer dan 5000 bedrijven en instellingen zijn inmiddels bij de Stichting aangesloten.
De winnaar van dit jaar, Fortis, is een internationale groep die actief is op het gebied van verzekeren, bankieren en beleggen. Maar klaarblijkelijk staat ook het milieu hoog in het vaandel. Het deponeren van automatenbekers in de Retour-bakken is hier een automatisme geworden, en het inzamelingspercentage is met 15 procent gegroeid ten opzichte van vorig jaar.
Naast de Retour Award ontvangt Fortis tevens een cheque van f25.000,- ten gunste van het Fortis personeelsfonds. Waar het geld aan besteed gaat worden is al bekend: niet aan een dagje uit, maar, hoe consciŽntieus, aan de verdere stimulering van interne milieumaatregelen.


© Uitgeverij Noordhoek BV