Bericht:

Rubriek:

10 augustus 1999

Beleid & uitvoering

Steigers opgetrokken voor Landelijke afvalbeheersplan

De voorbereidingen voor het eerste Landelijk afvalbeheersplan zijn begonnen, zo meldt het Afval Overleg Orgaan. Het Landelijk afvalbeheersplan (LAP) moet in de toekomst het enige instrument worden voor de afvalsturing in Nederland.

Het ontwerp voor het eerste plan moet half 2001 worden vastgesteld. Daarmee worden de doelstellingen en taken zoals die zijn vastgelegd in het Tienjarenprogramma Afval (TJP.A) en het Meerjarenplan gevaarlijke afvalstoffen (MJP.GA) samengevoegd tot één plan. Zowel het Rijk als de provincies end e gemeenten zullen rekening met het LAP moeten houden, omdat afwijken daarvan alleen gemotiveerd mag gebeuren. Daarom zullen ook de provinciale milieuplannen ingrijpend worden gewijzigd en alleen nog gaan over de afgifte en ontvangst van afvalstoffen, handhaving en vergunningverlening. Gemeenten zullen met het LAP worden geconfronteerd voor de doelstellingen voor gescheiden inzameling.
Het ministerie van VROM heeft de ontwikkeling van het LAP bij het AOO neergelegd. Het AOO moet dit opztellen binnen de door het ministerie aangegeven grenzen. Er zijn twee projectgroepen opgericht; een projectgroep voor het beleidskader en een projectgroep voor de sector- en capaciteitsplannen. In de projectgroepen zitten vertegenwoordigers van het ministerie, provincies, afvalregio's en gemeenten. Alle andere oganisaties en het bedrijfsleven zijn er dus niet bij betrokken. Zij worden betrokken via een nog in te stellen klankbordgroep, workshops, bilateraal overleg en inspraakavonden.


© Uitgeverij Noordhoek BV