Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Certificering

Certificering van een bouwstof heeft volgens het Bouwstoffenbesluit de voorkeur. De producent moet daarvoor de bouwstoffen produceren volgens een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de regels die worden gesteld in een zogenaamde Nationale Beoordelingsrichtlijn (BRL) voor de betreffende bouwstof. In deze BRL zijn onder andere eisen opgenomen voor acceptatie, monsterneming, onderzoekfrequentie, analysepakketten, toetsing en bedrijfsvoering. Een producent kan zich door een erkend certificerend instituut laten keuren en kan op die manier een certificaat krijgen voor de betreffende bouwstof. Dit wordt door het Bevoegd Gezag geaccepteerd als voldoende bewijs dat de bouwstof voldoet aan de eisen uit het Bouwstoffenbesluit. Het certificaat wordt ook wel een 'erkende kwaliteitsverklaring' genoemd.
Kortom: erkende kwaliteitsverklaringen zijn eigenlijk productcertificaten (officieel: attest- met product certificaat) die door de ministers van VROM en V&W erkend zijn. Deze certificaten worden gegeven bij de bouwstoffen van een producent die door een Certificerende Instelling is beoordeeld op basis van de voor die bouwstof van toepassing zijnde BRL.

Een groot voordeel van deze certificering is dat materiaal dat vandaag wordt geproduceerd morgen al kan worden toegepast.De achtergronden van het certificeren staat beschreven in het artikel Certificering wordt belangrijk voor toepassing van bouwstoffen. Bij dit artikel is een apart Stappenplan voor certificeering opgenomen.

Het probleem is dat op het moment dat het Bouwstoffenbesluit volledig effectief is, er niet voor alle bouwstoffen een Beoordelingsrichtlijnen beschikbaar is. Welke BRL'en er al zijn en hoe ver het met de procedure is, valt te lezen op de site van de Stichting Bouwkwaliteit.

Voor de periode van het van kracht worden van het Bouwstoffenbesluit (1 juli 1999) en de datum waarop er in redelijke mate BRL'en en gecertificeerde producten zijn (dit wordt geschat op uiterlijk 1 januari2000) is een zogenaamd aanloop beleid geformuleerd

 

Uitgeverij Noordhoek BV