Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Home ] Up ] Next ]

Doelstelling

Het Bouwstoffenbesluit is ingesteld om de toepassing van secundaire en primaire bouwstoffen mogelijk te maken, maar daarvoor duidelijke grenzen te stellen zodat deze ook op termijn bodem- en oppervlaktewater niet zullen verontreinigen. Onder primaire bouwstoffen wordt verstaan vooral de oppervlakte delfstoffen, bijvoorbeeld grond en grind. Secundaire bouwstoffen zijn bouwmaterialen die niet in de natuur worden gewonnen. Ze ontstaan als bijproduct uit zuiveringsprocessen of bij de be- of verwerking van afvalstoffen. De term 'bijproduct' heeft overigens nogal wat discussie opgeleverd. Vooral omdat de 'afvalsector' zich dermate toelegt op de productie van dergelijke materialen, dat eigenlijk niet meer van een bijproduct sprake is. Uit bijvoorbeeld bouw- en sloopafval wordt met daarop afgestemde apparatuur materialen opgewerkt totdat zij aan het bouwstoffenbesluit voldoen. Dit is ook volledig in lijn met het NMP-3, waarin materiaal hergebruik direct na preventie van afval wordt gezet als hoogste doelstelling.

Het Bouwstoffenbesluit heeft alleen betrekking op granulair (steenachtige) bouwstoffen die buiten worden toegepast. Het gaat dan vooral om (bouw)werken, werken in relatie tot de bodem of het oppervlaktewater. Het besluit heeft ook betrekking op grond. Een van de belangrijkste gevaren voor het milieu van een bouwstof is het uitlogen. Dit is een (chemisch)proces waardoor stoffen die in een bouwstof aanwezig zijn over een lange termijn uit die bouwstof vrijkomen en in het omringende milieu terechtkomen. Als dit schadelijke stoffen zijn, wordt op deze manier het omringende water of de bodem verontreinigd met deze stof. Het Bouwstoffenbesluit is ingesteld om dat te voorkomen.

In het Bouwstoffenbesluit zijn echter geen 'uitloognormen' opgenomen om te bepalen of een bouwstof nu wel of niet mag worden toegepast. Voor anorganische stoffen gaat het besluit uit van immissiewaarden (dus wat er in de bodem of het oppervlaktewater terechtkomt) voor organische stoffen is het wat ingewikkelder en gaat men uit van 'samenstellingseisen'.

De immissie wordt bepaald aan de hand van formules die niet in het besluit zijn opgenomen. Afhankelijk van de immissiewaarden en de wijze waarop de bouwstof zal worden gebruikt wordt de bouwstof ingedeeld in een 'categorie -1 of een categorie-2 bouwstof. Per categorie gelden verschillende gebruiksvoorschriften. Zo zijn voor toepassing van categorie-2 bouwstoffen isolatievoorzieningen nodig.

 

 

Uitgeverij Noordhoek BV