Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Historisch perspectief

Ongeveer 15 jaar is gewerkt aan het Bouwstoffenbesluit en de tot standkoming is dan ook een goed voorbeeeld van het Nederlandse poldermodel. De Ministeries van VROM en V&W zijn het meest betrokken geweest, maar daarnaast hebben ook provinciale en gemeentelijke overheden, handhavingsorganisaties en andere overheidsdiensten hun bijdrage geleverd. Zeker niet in de laatste plaats hebben ook de brancheorganisaties hun invloed op het besluit gehad. Architecten, weg- en waterbouwondernemingen, slopers en verwerkers van afvalstoffen zijn maar enkele van de bedrijfstakken die intensief met het besluit te maken krijgen en er dus in vroeg stadium bij betrokken zijn. Op het resultaat wordt daarom door vrijwel niemand zware kritiek geuit, behalve dat het besluit uitzonderlijk ingewikkeld is geworden.

Grootste dilemma is dan ook de handhaving van het besluit, dat een gemeentelijke verwantwoordelijkheid is. Handhaving is essentieel, niet alleen om de bescherming van het milieu te geranderen, maar ook om oneigenlijke concurrentie te voorkomen. De invoering van het besluit werd om de reden door Ministerde boer met een jaar uitgesteld tot 1999. Dit uitstel heeft echter achteraf ook niet veel soelaas gegeven. De minister kon niet ander dan na dit uitstel het Bouwstoffenbesluit per die datum in voeren, maar de constructie werd bedacht om de handhaving nog een half jaar de tijd te geven om op orde te komen. Er moest nog veel worden gedaan om de handhaving op orde te brengen en bovenden schoot het niet op met het certificeren van de bouwstoffen; nog geen enkele was gecertificeerd. Volgens een evaluatierapport van Morret, Ernst & Young zou handhaving alleen goed kunnen worden uitgevoerd als de bouwstoffen ook waren gecertificeerd.

Het uitstel tot 1 juli 1999 bracht echter ook niet voldoende tijd om meteen volledig van start te gaan. Toen de handhaving op 1 juli 1999 officieel zou moeten beginnen liep de certifcering nog zwaar achter. Verwacht wordt dat voor veel bouwstoffen de certificering voor 1 januari 2000 zal zijn afgerond. Het ministerie van VROM heeft daarom maar een 'aanloopbeleid' geformuleerd. Bouwstoffen waarvoor een behoorlijke inspanning is geleverd om tot certificering te komen worden op een tijdelijke lijst geplaatst. Voor stoffen op deze lijst kan worden volstaan met een producentenverklaring dat het product volledig overeenkomt met de bouwstof zoals die op de lijst staat. 

 

Uitgeverij Noordhoek BV