Dossier_Bouwstoffen.gif (17893 bytes)

Back ] Home ] Up ] Next ]

Keuringsinstanties

Een belangrijk onderdeel van het Bouwstoffenbesluit is het onderzoeken of een bouwstof aan de gestelde criteria voldoet. Dit moet worden uitgevoerd door een erkende instelling voor het nemen van monsters en een erkende instelling voor het onderzoeken van de monsters. Bij deze laatste wordt een onderscheidt gemaakt in laboratoria voor grond en voor bouwstoffen. De erkenning van deze laboratoria heeft ook enige vertraging opgelopen, en is voortdurend aan verandering onderhevig.

De aanwijzing van monsternemers loopt via twee sporen. Het eerste spoor is beschreven in het accreditatieprogramma AP04. Dit programma wordt beheerd door de Raad voor de Accreditatie. In het tweede spoor heeft het ministerie van VROM in samenwerking met de Vereniging Kwaliteitsborging bodemonderzoek (VKB) protocollen opgesteld waarmee het ook voor ISO gecertificeerde bureaus per 1 juli mogelijk is de monsterneming voor het Bouwstoffenbesluit uit te voeren. De inhoudelijke richtlijnen van beide sporen zijn hetzelfde. Aan instellingen, die geen accreditatie hebben (STERLAB of STERIN), maar wel een ISO certificaat hebben, wordt de mogelijkheid geboden om via deze weg de uitvoering van monsterneming in het kader van het Bouwstoffenbesluit uit te voeren. Het laboratoriumonderzoek blijft geheel plaatsvinden via de werkwijze zoals die is vastgelegd in onderdelen van accreditatieprogramma AP04 die daarop van toepassing zijn.

De lijst met erkende monsternemers en certificerende instellingen is te vinden bij het Ministerie van VROM en bij de Raad voor de Accreditatie

 

Uitgeverij Noordhoek BV